English

פריט 137:

מכתב האמרי משה למרן הגרח"ע מווילנא

מחיר פתיחה: $1,800

הערכת מחיר: $2,000 - $2,500

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב ארוך ומיוחד, כולו בכתב יד הגאון הגדול רבי משה סוקולובסקי מבריסק אל מרן הגאון האדיר רבי חיים עוזר גראדז'ינסקי מווילנא, למען החזקת ישיבת תורת חסד בבריסק. תרפ"ח.

הגאון הגדול בעל אמרי משה מתאר בציוריות ובכאב את מצב הישיבה כי באו מים עד נפש, והוא זקוק במיוחד לתמיכה איתנה מטעם ועד הישיבות בוילנא: 'ולחם שאלו כהוגן והלב ידאב למאוד על אלה בני ציון היקרים שארית פליטת ישראל מצוינים וגדולי תורה איך הם מתפרנסים בחיי צער יותר מדרכה של תורה…'
רבי משה סוקולובסקי מציין כי הגר"י לובאוויטיץ כתב לו כי דיבר עם מרן הגרח"ע בתחילת הקיץ והשיב כי לעתיד ייתן יותר מטעם ועד הישיבות.
הוא מסיים ברכתו 'והשי"ת יוסיף להדר"ג עוז ואומץ להגביר חילים להטיב מצב הישיבות הנדכאות ויזכה לראות בהרמת קרן התורה וישועת ישראל'.

בעל 'האמרי משה' הגאון הנודע רבי משה סוקולובסקי [תרכ"ח – תרצ"א]. מגאוני ליטא, בעל האמרי משה. תלמידו של הגאון רבי חיים מבריסק עמד בראשות הישיבה 'תורת חסד' בבריסק יחד עם הדיין הגאון רבי שמחה זליג ריגר. ספרו של רבינו 'אמרי משה' נפוץ ביותר בישיבות.

[1] ניר מכתבים רשמי של האמרי משה. נקבי תיוק. כתמים. קמטים. שיקום קל בשולים. מצב טוב.

מידות: 22 x 28 CM

מידות: 22 x 28 CM