English

פריט 139:

שיחת מוסר של 'הסבא מסלבודקא' - (לא נדפס) בכתב ידו וחתימתו של חתנו רבי אייזיק שער,

מחיר פתיחה: $1,200

הערכת מחיר: $2,500 - $3,500

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שיחת מוסר לא ידועה של "הסבא מסלובדקא" שנאמרה לפני ראש השנה תרס"ד – ארבעה עמודים בכתב-ידו וחתימתו של חתנו ותלמידו המובהק רבי יצחק אייזיק שער, ראש ישיבת סלבודקה – תשרי תרס"ד


המכתב שלפנינו נכתב אל רבי אברהם נח פאליי, מתלמידי "הסבא מסלבודקא". תאריך המכתב הוא מ"יום ב' לסדר האזינו התרס"ד".

בתחילת מכתבו מספר רבי יצחק אייזיק: "הנה בר"ה לא דרש הגה"ח שליט"א [זה היה כינויו של "הסבא מסלובדקא" בכתביו של רבי יצחק אייזיק על חותנו] מפני חולשתו, רק ביום א' לפני תקיעת שופר, ובשבת שובה דרוש דרש, ואכתוב לך דרשתו בשבת שובה". אך כאן חוזר בו רבי יצחק אייזיק תוך כדי כתיבה, וכותב שהוא מעדיף לכתוב דרשה אחרת: "והנני חוזר בדברי כי לדעתי יותר טוב לכתוב דרשתו שדרש לפני ר"ה". וכאן מתחיל רבי יצחק אייזיק לכתוב את הדרשה המתפרסת על פני ארבעה עמודים. בסוף המכתב הוא מסיים: "ידידך הכותב בחפזון ללכת למנחה יצחק אייזיק שער".

רוב שיחותיו של "הסבא מסלבודקא" שנדפסו הם משיחותיו שנאמרו בשנים האחרונות לחייו, בעיקר משנות התר"פ ואילך. על שיחות משנות התר"ס כמעט ולא ידוע דבר.

בתחילת העמוד הרביעי הוא כותב:
"הנני דו"ש בשלום אדמו"ר שליט"א [רבי ברוך בער ליבבוביץ, ראש ישיבת "כנסת בית יצחק" בסלובדקה] וב"ב… אוהבם המברכם בגח"ט [=בגמר חתימה טובה], כן לכל ידידינו בתוך כל ישראל, אייזיק".

[2] דף (4 עמודים כתובים). 21 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. קרעים קלים בסימני הקיפול.