English

פריט 140:

אוטוגרף גדול מחידושי תורה עמוקים שלא נדפסו - מהגה"ק האדרת ואביו

מחיר פתיחה: $5,000

הערכת מחיר: $8,000 - $12,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

חיבור ענק בכתב יד הגאון הגדול רבי בנימין רבינוביץ בעל 'משנת רבי בנימין' רבן של פיקלין, שילעל, רוגולי ווילקומיר, ובנו הגאון הנודע רבי אליהו דוד רבינוביץ – תאומים, 'האדר"ת'. לא נדפס מעולם. 

למעלה ממאה וחמישים עמודים, רובם בכתב יד האב הגאון הגדול בעל משנת רבי בנימין, על מסכתות הש"ס, ועל גביהם הניף הבן הגאון האדיר האדר"ת, והוסיף, וחידש וביאר ותיקן. במעט מקומות כתב 'מהדורה בתרא', לאות כי תיקן והוסיף על עיקר הדברים ושינה ממשמעותם. 

הגאון הנודע רבי אליהו דוד רבינוביץ' – האדר"ת [תר"ג – תרס"ה] מגאוני ישראל בדורו. רבם של קהילות פוניבז' ומיר שבליטא ובסוף ימיו רבה של ירושלים. חיבר חיבורים תורניים רבים מהם חלוציים בתחומם, יחידים במינם. (כמו החיבור זכר למקדש, בענייני מצוות הקהל שהוציא בחיים חיותו בעילום שם אולם צירף הסכמה ממנו עצמו על הקונטרס…). חתנו הנודע והמפורסם היה הגראי"ה קוק.

קח עמו', נא' עמו'. כתמים קלים. דיו מחוק במתי מעט מקומות. מצב טוב מאוד.