English

פריט 146:

סוגיא ערוכה במסכת שבת בכת"י הגאון בעל שבט הלוי - מימיו כמורה הוראה בירושלים

מחיר פתיחה: $800

הערכת מחיר: $1,500 - $2,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

דף שלם בכתב ידו של הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר בעל 'שבט הלוי' וגאב"ד זכרון מאיר, ראש ישיבת חכמי לובלין מעת מגוריו בירושלים עיר הקודש, אחר עלותו לארץ ישראל. 

ב' עמודים כתובים, בהם מבאר בטוב טעמו סוגייא במסכת שבת, שלוש השיטות העיקריות בראשונים ובפוסקים, על תינוק שנשבה בין האומות. 

סוגיא שלמה, כולה בכתב ידו, על גבי ניר המכתבים הראשון של מרן השט הלוי בעלותו לארץ הקודש, בעת כהונתו כמורה צדק בשכונת כרם אברהם וגאולה. 

בשנים ההן, טרם התפרסם רבות בציבור, וכמובן לפני שהחל לכהן ברבנות זכרון מאיר ולפני ייסוד הישיבה הגדולה חכמי לובלין בארץ הקודש ובתי ההוראה הרבים שלו, כבר יצא שמעו במעגלים קרובים ובקרב מביני מדע. 

בתקופה ההיא, פנה אל מרן השבט הלוי, מנהיג אגודת ישראל רבי יצחק מאיר לוין בשמו ובשם הגאונים האדירים, רבי עקיבא סופר מפרעשבורג, רבי מאיר קרליץ מלעכוביץ אחיו בכורו של מרן החזון איש, רבי זלמן סורוצקין מלוצק ועוד, לקבל ממנו פסקי הלכות וחוות דעת לגבי העגונות הרבות שנשארו אחר המלחמה באירופה.

בד בבד, פנו למרן הגר"ש ואזנר גם מבית הדין של העדה החרדית שיכהן פאר כחבר בית דינא רבה. 

לפנינו דף מתקופה מפוארת ובלתי ידועה זו. 

[1] דף מכתבים רשמי מתקופת ירושלים הקצרה. כולו בכתב ידו בלא חתימה. ב' עמודים כתובים. סימני קיפול, כתמים ובלאי קל. מצב טוב – טוב מאוד. 

מידות: 22 x 28 CM

מידות: 22 x 28 CM