English

פריט 147:

גִּבּוֹר וְאִישׁ מִלְחָמָה שׁוֹפֵט וְנָבִיא. חליפתו של מרן השבט הלוי

מחיר פתיחה: $2,000

הערכת מחיר: $5,000 - $8,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

חליפה  שלבש פוסק הדור מרן הגאון הצדיק רבי שמואל הלוי וואזנער רב ואב"ד זכרון מאיר ראש ישיבת זכרון מאיר, בעת אשר שפט את ישראל וכתב פסקי הוראה למעשה. 

החליפה שלבש מרן הגאון בעל שבט הלוי. בחליפה זאת הלך בערך חמש שנים שלפני שנותיו האחרונות, והיא הייתה החליפה הקבועה שלו. 

מאני מכבדותי, בגד של תלמידי חכמים שאין לו רבב על בגדו. 

כנודע, התבטא מרן הרה"ק רבי אהרן מבעלזא בהפלגה אודות גדלותו של מרן בעל השבט הלוי באמרו 'מיום שחרב ביהמ"ק אין לו להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה. ארבע אמות של הלכה בימינו הינם בזכרון מאיר אצל הרב ואזנר'. קביעה זאת, של צדיק הדור ופארו, הייתה בצעירותו של מרן השבט הלוי, לימים הוכר בידי כל בית ישראל כידיד ה' וידיד ישראל, פוסק הדור ועמוד ההוראה שתיקן והעמיד בתי הוראה בכל פינות של כשרי ישראל, העמיד תלמידים אלופי ישראל, מורי הוראה וצדק, רבנים, תלמידי חכמים ובני תורה. 

חשיבות ומעלת בגדי קודש שעמם הלכו צדיקי הדורות, היא אך למותר. חסידים ואנשי מעשה ביקשו והידרו אחר בגדים שהתהלכו בהם צדיקי עליון, בפרט בקרב תלמידי הבעל שם טוב הקדוש וההולכים לאורו.

היו צדיקים שהביאו בעצמם מבגדיהם הישנים, לתלמידיהם אחריהם, באורח בולט ובהדגשה.

גם הרב הקדוש קודש הקדשים מבעלזא, היה טורח להביא לכל אחד ממשמשיו, מבגדי הקודש שהלך עמהם, קאפוטה, בעקיטשע, קאפטן או כל בגד אחר, והיה לו עבודה טמירה ונעלמה בזה.

כבר בגמרא ובראשונים, מצינו על חשיבות בגד צדיקים. ומקורות לכך החל מהגמ' במו"ק 'בגדי כהונה מכפרים' וכן כיוצא בזה במדרש שיר השירים רבה: בית מדרשו של רבי אליעזר היה עשוי כמין ריס ואבן אחת היתה שם והיתה מיוחדת לו לישיבה. פעם אחת נכנס רבי יהושע התחיל נושק אותה האבן ואמר האבן הזאת דומה להר סיני וזה שישב עליה דומה לארון הברית.

בלאי מכנסי כהונה והמייניהם [אבנטי בד] היו משמשין אחר שבלו, לפתילות להטיב את הנרות ובבחינה זו, להאיר ולהעלות נר תמיד. 

חליפה ללא דוגמא. שורת כפתורים אחת. תווית ניקוי יבש נותרה בעינה עם הרישום 'ואזנר'. נקיה ומעומלנת היטב. ללא רבב. מצב טוב מאוד.