English

פריט 148:

ספר צפנת פענח, לבעל ה"תולדות יעקב יוסף" – קוריץ, תקמ"ב – מהדורה ראשונה

מחיר פתיחה: $10,000

הערכת מחיר: $12,000 - $15,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר צפנת פענח, לבעל ה"תולדות יעקב יוסף" – קוריץ, תקמ"ב – מהדורה ראשונה


ספר צפנת פענח, דרושים על חומש שמות, ע"פ פשט רמז דרוש וסוד, מאת הגה"ק רבי יעקב יוסף הכהן כ"ץ אב"ד פולנאה, בעל "תולדות יעקב יוסף", גדול מעתיקי השמועה של מרן הבעש"ט זי"ע.

החיד"א בספרו "שם הגדולים" כותב על ספר "צפנת פענח":
"צפנת פענח, חדש מחודש… דרושים על סדר הפרשיות בס[פר] שמות, והם דרושים נחמדים בדרך פרד"ס בכמה אופנים. חיברם הרב החסיד מוהר"ר יעקב יוסף, ול"ו רג"ל על לשונו הקדמות רבו הרב המפורסם, קדוש יאמר לו, מהר"ר ישראל בעל שם טוב. וידענו שכבר נדפס להרב הנז[כר] ס[פר] תולדות יעקב יוסף, ונותנים לו את השבח. ושם [בספר צפנת פענח] כתוב שחיבר ס[פר] בן פורת יוסף. ונדפס צפנת פענח בעיר קארעץ שנת תקמ"ב" (מערכת ספרים, אות צ'). מדברי החיד"א נראה שמכל חיבוריו של בעל ה"תולדות יעקב יוסף" רק חיבור זה היה לפניו.

הרה"ק רבי פנחס מקוריץ חיבב ביותר את ספרי בעל ה"תולדות", ואמר כי עוד לא היו ספרים כאלה בעולם, וכי תורתו היא מן השמים. הוא היה אומר שכל הספרים החדשים אינם עפ"י האמת, לבד מספרי הרב מפולנאה שהם "תורה מגן עדן", ובכל דיבור "ושמעתי ממורי" אפשר להחיות מתים.

[1], צה דף. 32 ס"מ. מצב טוב לאחר שיקום כל דפי הספר. כתמי רטיבות במספר דפים. כריכה מחודשת ומשוקמת.