English

פריט 153:

ספר סגולה. עותק קדוש ומיוחס! יסוד יצחק. ספר סגולה עם סדר הלימוד לוואך נאכט. דפו"ר. זאלקווא, תק"ע.

מחיר פתיחה: $1,000

הערכת מחיר: $2,000 - $3,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

עותק קדוש לספר סגולה עם סדר וואך נאכט! יסוד יצחק, על ענייני מילה בדרך הקבלה והחסידות עם סדר הלימוד ל"וואך-נאכט", דפוס ראשון. זאלקווא, תק"ע. 

העותק חתום בחתימת קודש הרב הקדוש רבי אפרים מרגליות ממאציוב חתן המגיד הקדוש מטריסק וחותנם של צדיקי הדור שאחריו מבית רוז'ין, טשערנאביל ואפטא.

על הספר הסכמות רבות מגדולי הדור, רבי מאיר קריסטיאנפאלר מבראד; הישועות יעקב מלבוב רבי אפרים זלמן מרגליות מבראד; רבי משה שפירא מזאלזיץ. כמו כן מופיעים נותני מעות קדימה מחשובי גדוי הדור ובראשם רבי אריה ליב הכהן מסטריא, בעל "קצות החושן"; ועוד, הנכתבים בשמות מגוריהם. 

בתוך הספר נדפס בראשונה, קונטרס סדר הלימוד 'לילה שקודם המילה שקורין בל"א וואך-נאכט' ובו ליקוטים מספר הזוהר.  

במהדורה מאוחרת יותר נכתב בשם הרה"ק השר שלום מבעלזא כי הוא שמירה מעולה בכל בית ובפרט לילד ובבית היולדת. 

לא רבים הפרטים היודעים על
המחבר הצדיק הנסתר רבי יצחק אייזיק מכפר זורווץ, רק מוזכר בכמה מקורות כי מרנא אור שבעת הימים בעל שם טוב הקדוש, המתיק עמו סוד בקבלה. 
את ספרו הראשון של המחבר הרה"ק רבי יצחק אייזק – הדפיס והביא לאור עולם הרה"ק הישמח משה מאוהעל שחפץ לעשות לו נחת רוח אחר פטירתו, משום שבחייו לא ידע על גדלותו וקדושתו. 

הרב הקדוש רבי אפרים מרגליות ממאציוב [נפטר תרמ"ו] בן הרה"ק רבי מנחם מאניש, בן הגה"ק רבי חיים מרדכי בעל שערי תשובה וחתן הרה"ק רבי יעקב ארי' מקאוולא בן הרה"ק רבי מרדכי מנעשכיז.
רבי אפרים נשא בזו אחר זו את ב' בנותיו של הרה"ק המגיד הגדול מטריסק. מכל אחת מהן היו לו בנות שנישאו לגדולי צדיקי הדורות. 
חתניו הקדושים:
רבי יצחק מאיר מז'ינקוב, נינו של האוהב ישראל מאפטא. רבי שלום יוסף בהרה"ק מהוסיאטין, אבי הצדיקים הקדושים רבי משהניו' מבאיאן, רבי מנחם נחום מלמברג, ואבי אמו של הכנסת מרדכי מסאדיגורה. חתן שלישי הוא הרה"ק רבי אברהם דוב מראחמיסטריווקא. 

[5] ה-סט דף.  כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי. בדף השער ובי"א דפים ראשונים, פגיעות בשוליים עם פגיעה בטקסט, משוקמת בהדבקת ניר שניזוק שוב בנזקי עש  סימני עש עם פגיעות בטקסט. כריכת עור חדשה. מצב כללי טוב.

מידות: 22 CM