English

פריט 16:

פולמוס מוסדות עץ חיים וחיי עולם בירושלים. תרנ"ז

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר: $500 - $700

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

חתימות הגאון הצדיק רבי אברהם אליעזר מינצברג (ר' אברומצ'ה) אב"ד יוזעפאף וראש חסידי פולין בירושלים, על גבי מסמך הבהרה העוסק בסכסוכי המוסדות "עץ חיים" ו"חיי עולם" בירושלים – ירושלים, תמוז תרנ"ז


המכתב עוסק בסכסוכים שנפלו בין הנהלות ומשולחי המוסדות "עץ חיים" ו"חיי עולם" לגבי גביית כספי צדקה באמריקה. פשרה ראשונה נכתבה בשבט תרנ"ד. אך מכיוון ואחד הסעיפים שם פורש שלא כהלכה, נכתב שוב מסמך נוסף המפרש בפרוטרוט את כוונת המסמך הראשון.

המסמך הוא מתאריך "יט לירח תמוז דבר"י אמ"ת לפ"ק [=תרנ"ז]".

בסוף המסמך באה חתימת ר' אברומצ'ה: "אברהם אליעזר מינטצבערג", ולידו חתום דיין נוסף: "רפאל [?] בהר"י/בהר"מ זללה"ה".

לאחר גוף המסמך נוסף קטע נוסף מתאריך כה תמוז תרנ"ז, חתום בשנית על ידי שני הרבנים הנ"ל, ובו הבהרה שמכיוון ומנהלי "עץ חיים" אין בכוונתם לקיים את הפשרה, הרי שכל מה שכתבו בשבט תרנ"ד בטל ומבוטל.

הגאון הצדיק רבי אברהם אליעזר מינצברג (תקצ"א-תרס"ד) היה חתן הרה"ק רבי יצחק דוד בידרמן בנו הגדול של הרה"ק רבי משה מלעלוב. בערך בשנות התר"י התמנה לאב"ד יוזעפאף (הסמוכה ללובלין). בשנת תרל"ט עלה לארץ הקודש והתיישב בירושלים, והתמנה בה לראש וראשון בקהל החסידים יוצאי פולין. מלבד גאונותו בתורה עסק הרבה בענייני חסד, והיה דיין האלמנות ואבי היתומים. היה אביהם של הגאונים רבי ישראל זאב (ר' וועלוו'ל), מחבר שו"ת "שארית ישראל", מגדולי המו"צים בירושלים, והגאון האדיר רבי ירחמיאל ישעיה אב"ד ליקובה.

[1] דף (2 עמודים כתובים). 29 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. נקבי תיוק באמצע הדף. קרע לכל רוחב הדף.