English

פריט 163:

ספר סגולה ושמירה! שרף עץ החיים, מהדורה ראשונה טשערנאוויץ, תרכ"ו

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר: $800 - $1,200

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר שרף פרי עץ חיים, מהרה"ק רבי משה מדאלינא, מבני היכלו האחרונים של הבעש"ט הקדוש. סםר סגולה ושמירה מיוחדת. מהדורה ראשונה, טשערנאוויץ תרכ"ו – 1866. 

הסכמות ונתינת מעות קדימה מגדולי צדיקי החסידות לדורותיהם, הרה"ק האוהב ישראל מאפטא, הרה"ק מראדוויל, הדברי חיים מצאנז וצדיקי רוזי'ן – סאדיגורה ובראשם הרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורה. 

הרב הקדוש מצאנז כותב עליו 'גדול הדור בנן של קדושים איש אלוקים נורא'. גם יתר ההסכמות מציינות את חשיבות המחבר. הרב הקדוש מטשארטקוב ומסאדיגורה מציינים כי ישלמו על הספר כל מחיר שיושת עליהם.  

רישום בעלות הק' שאול יודא יאקאב..

בין נותני הפראנעמראנטען חתומים גדולי צדיקי הדור, רבי אייזיק מזידיטשויב, הייטב לב מסיגעט, הקול יהודה מבערגסאז רבי אברהם חיים מלינסק, רבי אהרן בן הרה"ק מצאנז קרייז, ועוד רבים מאוד.

הרה"ק רבי משה בן רבי דן שוהם מדולינא, צדיק נשגב, חד מן האי חבריא קדישא תלמידי אור שבעת הימים הבעש"ט הק', מצעירי התלמידים. קיבל גם מהרה"ק רבי יחיאל מיכל המגיד מזאלטשוב ואף בא עימו בקשרי שידוכין, עת השיא את ביתו לבן המגיד ה"ה הרה"ק רבי יצחק מראדוויל. חיבר גם את הספרים דברי משה עה"ת ואמרי שהם על מסכתות כתובות, קידושין וב"מ.

[5] א-פג, פג – קמט דף. נקבי עש. כתמי מים ונזקים קלים. בלאי. שיקום באמצעות הדבקה בראש דף השער. כריכת עור מפוארת הדורה. מצב טוב. 

מידות: 26.5 CM