English

פריט 165:

זרע קודש להרה"ק מראפשיץ, ב' חלקים. מהדורה ראשונה, לעמברג תרכ"ח

מחיר פתיחה: $5,000

הערכת מחיר: $8,000 - $10,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

זרע קודש – הלולים לד' מאת הרב הקדוש איש אלקים מופת הדור רבינו נפתלי צבי הורוויץ נבג"מ מראפשיץ. מהדורה ראשונה, לעמברג תרכ"ח – 1868. כולל גם הליקוטים מאביו הרה"ק רבי מנחם מענדל מליסקא. 

מספרי היסוד של החסידות, העמוקים והחשובים. נדפס בלמברג ע"י ר' אשר שטראם ור' אורי זאב סאלאט. נדפס עם הסכמת מרנא הדברי חיים מצאנז. 

רישומי וחותמות בעלות של 'משה קליין שו"ב דק"ק באיאמארע יע"א'.

הרב הקדוש מופת הדור חכימא דיהודאי רבי נפתלי צבי מראפשיץ [תק"כ – תקפ"ז] מרועי החסידות המפורסמים. נולד ביום פטירת מרנא בעש"ט הק' וצדיקים התבטאו עליו 'ובא השמש וזרח השמש'. תלמיד הרה"ק הרבי רבי אלימלך מליז'ענסק ואצל הרה"ק מנעשכיז, הרה"ק מקאז'ניץ, החוזה מלובלין, הרבי ר' מענדל מרימנוב, וכן גם נסע אל האוהב ישראל מאפטא.

היה בדורו מהצדיקים הכי נערצים, למרות התנהגותו בהסתרה בדרכו הק'. בכל חצרות החסידים לדורותיהם הוגים בתורתו ושחים בחכמת קדושתו. 

חלק ראשון על חמשה חומשי תורה. מהדורה ראשונה, לעמברג תרכ"ח. – 1868.

[2] קכד דף [הדף האחרון עם מספור שגוי]. דף השער ועוד דף שוקמו באמנות. כתמים. כריכה מחודשת נאה. מצב טוב מאוד.  

חלק שני, דרושים על החדשים ועל המועדים ועל הגדה של פסח. מהדורה ראשונה, לעמברג תרכ"ח – 1868.

[1] א-קך דף. החל מדף קיא: לקוטי מהר"ם מאבי הרה"ק מראפשיץ, הוא הרה"ק רבי מנחם מענדל רובין אב"ד ליסקא. כתמי מים. ללא פגמים ניכרים. כריכה מחודשת נאה. מצב טוב מאוד.