English

פריט 166:

גלוית איגרת מהצדיקים רבי אלעזר ורבי צבי אלימלך שפירא מלאנצהוט - דינוב, תרע"ג

מחיר פתיחה: $800

הערכת מחיר: $1,200 - $1,800

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב האחים האדמו"רים רבי אלעזר שפירא מלאנצוט ורבי צבי אלימלך מלאנצוט, אודות בנין אוהל לאביהם הרה"ק רבי שמחה מלאנצהוט. לאנצהוט, תרע"ג.


על גבי גלוית איגרת, שורות אחדות בכתב יד קודש הרה"ק רבי אלעזר מלאנצהוט בחתימתו ובחתימת אחיו הרה"ק רבי צבי אלימלך, אל הנגיד הרבני רבי ליבוש קרוס, שנדב סכום גדול להקים אוהל וציון לאביהם הקדוש הרה"ק רבי שמחה שפירא מלאנצהוט בן הרה"ק היודעי בינה רבי אלעזר מלאנצהוט ואחי הרה"ק השם שלמה ממונקאטש. 

האיגרת נכתבת קרוב לסיום י"א חודש מפטירת אביהם הצדיק, שנפטר במוצאי יום הקדוש תרע"ג, והמכתב נשלח בפרשת פינחס, בעיצומו של הקיץ אותה שנה. 
הצדיקים מסיימים מכתב איגרתם 'רב תודה ותשואות חן על טרחתו ברך ד' חילו ופועל ידיו תרצה.

הרה"ק רבי שמחה מלאנצהוט [נפטר תרע"ג] מילא מקום אביו הרה"ק רבי אלעזר בעל יודעי בינה בלאנצהוט, משך קרוב לחמישים שנה בעיר תהילה 'לאנצהוט' והמשיך שושלת זקנו הקדוש הרה"ק ציס"ע הבני יששכר מדינוב. 
בניו אחריו:
הרה"ק רבי אלעזר שפירא מלאנצוט [תרכ"ה-תרצ"ח] בשנת תרס"ג נתמנה לרבה של אוז'יראן, וכעבור מספר שנים החל לכהן שם באדמורו"ת ולקבל פתקאות דרחמי.
הרה"ק רבי צבי אלימלך שפירא [נספה בשואה] אף הוא בן הרה"ק רבי שמחה מלאנצהוט ונכד היודעי בינה. 

[1] דף קרטון העשוי לגלויה. כתמים קלים. הכל בכתב יד ובחותמות שונות של רבי אלעזר שפירא משני צדי הגלויה. מצב טוב – טוב מאוד. 

מידות: 14 x 9.5 CM

מידות: 14 x 9.5 CM