English

פריט 167:

כתב יד קודש הרה"ק היושר דברי אמת

מחיר פתיחה: $6,000

הערכת מחיר: $7,000 - $10,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כתב-יד קדשו של הרה"ק רבי משולם פייביש מזאבריז', בעל "יושר דברי אמת" – שני עמודים, העתקה מספר "עץ חיים" שער העקודים – נעתק בין השנים תקכ"ה-תקכ"ט


לפנינו דף ל"ט מתוך גוף כתב יד קדשו של הרה"ק רבי משולם פייבוש מזאבריז'. בדף נעתקו פרקים ד-ה משער העקודים שבספר "עץ חיים" (שעדיין לא נדפס בימים ההם, טרם שנת תקמ"ב).

בסוף הכרך שבו הועתק ה"עץ חיים", בגיליון שאינו לפנינו, כתב הרה"ק וחתם: "כ"ד הכותב הק' משולם פייבוש בלא"א המנוח מו' אהרן משה הלוי זלה"ה מבראטשין ז"ל".

הרב הקדוש ציס"ע מגדולי מאורי החסידות רבי משולם פייביש הלוי מזאבריז' [בערך ת"ק-תקנ"ה] מגדולי תלמידי המגיד הגדול ממעזריטש, וצדיקי עולם הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן, הרה"ק רבי מיכל מזלאטשוב. הרה"ק רבי חיים מטשערנאוויץ בעל 'באר מים חיים' היה מרעיו הקרובים, ומזכירו רבות בספריו הק'. ספר 'יושר דברי אמת' הוא אחד מחשובי ספרי החסידות ומהראשונים שבהם, ומהווה ספר יסוד לדורות עולם בתורת החסידות.

[1] דף נייר, כתוב משני צדיו בעצם כתב קדשו של היושר דברי אמת. 30×20 ס"מ. דף משוקם. מצב טוב.