English

פריט 174:

לא נדפס מעולם! כתב יד קודש ! דרושים חדשים על התורה מתורת הייטב לב והמהר"ם שיק

מחיר פתיחה: $10,000

הערכת מחיר: $25,000 - $30,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כרך כתב-יד, מתורתם של בעל ה"ייטב לב" מסיגעט ומהר"ם שיק, ועוד מגדולי הונגריה – דרשות וחידושי תורה בהלכה ואגדה על הפרשיות והמועדים שנכתבו על ידי תלמידם רבי עזריאל פריעד מחוסט – חוסט, תרכ"ו-תרל"ב


הכרך שלפנינו מכיל דרשות וחידושים על פרשיות התורה ששמע הכותב רבי עזריאל ב"ר יעקב נטע פריעד מחוסט מרבותיו הגדולים. הכרך מחולק לשני חלקים. בחלק הראשון (עד דף מ) כתובים חידושים על סדר הפרשיות ששמע מרבותיו, בהם: ה"ייטב לב" מסיגעט, מהר"ם שיק, רבי יעקב יחזקיה גרינוואלד (תקצ"ג [?] – תרכ"ט) אב"ד סערענדא (תלמיד מהר"ם שיק וה"אמרי אש"), רבי מרדכי הלוי הורוויץ אב"ד האלמין – בעל "פרשת מרדכי", רבי צבי הירש חריף הלר אב"ד באנהארד, רבי חיים ויינברגר (תלמיד ה"אמרי אש") ומ"מו"ח יחי'" [?]. בחלקו השני מתחיל מחזור נוסף של חידושים על הפרשיות, אך בלי ציון שם אומרם. כנראה החידושים שבחלק השני הם של הכותב עצמו.

החידושים של מהר"ם שיק בכרך שלפנינו נדפסו בספר "מהר"ם שיק השלם על התורה" (ירושלים תשנ"ב)
, אך רוב חידושיו של ה"ייטב לב" הכתובים בכרך שלפנינו כפי הנראה לא נדפסו (למעט הדרוש שמופיע כאן בשמו בפרשת תולדות, שתוכנו נדפס בספר "ייטב לב", אך בסגנון אחר לגמרי).

בדף השער של הכרך נכתב התאריך "ובחרת בחיים לפ"ק" [= תרכ"ו]. אך התאריך שבשלהי ההקדמה הוא משנת תרכ"ז. אך בגוף הכרך כתובים דרושים שנאמרו גם בשנים תרל"א ותרל"ב.

[3], פג, 14 דף (200 עמודים כתובים). 19 ס"מ. מצב טוב מאוד, 4 דפים ראשונים משקומים עם פגיעה קלה בטקסט, שאר הכרך במצב מצוין, כרוך בכריכת עור מהודרת.