English

פריט 175:

קונטרס גדול בכתב יד - תשובה הלכתית מהגה"ק מסאטמאר, עם תיקונים מכתי"ק

מחיר פתיחה: $10,000

הערכת מחיר: $15,000 - $20,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

קונטרס כתב-יד, עשרים ושתיים עמודים, תשובה הלכתית ארוכה מאת כ"ק אדמו"ר הגה"ק מהר"י טייטלבוים מסאטמר – כתיבת סופר, עם מספר תיקונים בעצם גוף כתב יד קדשו – נכתב אל הגה"צ רבי צבי הירש מייזליש מחבר שו"ת "מקדשי השם" – טבת תשי"ג


התשובה שלפנינו נדפסה בשו"ת "דברי יואל", חלק ראשון, יורה דעה, סימן פה.

התשובה מסתעפת לנושאים רבים ומגוונים בהלכה ואגדה, כדרכו בקודש של הגה"ק מסאטמר זי"ע, ונוגעת בעניינים יסודיים רבים ביסודי היהדות.

כל 11 הדפים שלפנינו נכתבו על נייר מסמכים רשמי של הגה"ק מסאטמר.

חסר הדף האחרון עם קטע הסיום וחתימת יד קדשו.

[11] דף (22 עמודים כתובים). מצב טוב. כתמים. קרעים קלים בשוליים. סימני קיפול.