English

פריט 18:

שמן הטוב זקן אהרן. מהדורה יחידה. ונציא תי"ז. נדיר. עותק רבי רפאל אבן צור אב"ד פאס מרוקו

מחיר פתיחה: $250

הערכת מחיר: $500 - $700

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר שמן הטוב על הראש שיורד על הזקן זקן אהרן. וינציאה, תי"ז – מהדורה יחידה. עותק רבה של פאס, מרוקו, רבי רפאל אבן צור.


הספר, על אגדות חז"ל והגדה של פסח, נכתב בידי רבי שלמה אוהב טהור לב ועמו מלאך ד' נכדו ותלמידו רבי אהרן הכהן. בשנת השמן הטוב.
הספר כולל גם ספר שמן הטוב וזקן אהרן, על המקרא, אגדות חז"ל, הגדה של פסח ועוד, מאת רבי שלמה אוהב ונכדו רבי אהרן הכהן, עם "מעשה ישורון" על עלילת הדם בראגוזה. ונציה, דפוס ונדרמין, תי"ז 1657 – מהדורה יחידה.
החיבור "שמן הטוב" הוא מאת רבי שלמה אוהב, והחיבור "זקן אהרן" הוא מנכדו רבי אהרן הכהן מראגוזה. בכל פרשה מובא החיבור "שמן הטוב" על כל הפרשה, ולאחריו החיבור "זקן אהרן" על כל הפרשה.
בסוף הספר חיבור בשם "מעשה ישורון", ובו סיפור עלילת דם שהעלילו על יצחק ישורון מראגוזה, ושיר על אותו הנס, מאת רבי אהרן הכהן (הסיפור והשיר נדפסו מאוחר יותר גם כספר בפני עצמו בשם "מעשה נסים", ונציה תקנ"ח, ובהוצאות אחדות בשם "מעשה ישורון"). בעמודים קמו/2-קמז/1 "שיר" על ששה סדרי משנה מאת רבי אהרן הכהן.

רבי רפאל אבן צור [תק"ץ-תרע"ז] רבה של פאס במרוקו, בעל צדקה עצום, גדול מאוד בתורה וספרייתו הייתה מהספריות הגדולות והחשובות במרוקו. מבין ספריו, השגות על ספר 'בית עובד ויום מנוחה', שאלות ותשובות ופסקי דינים.

[4], קמח, קמז-קנ [5] דף. הדפים האחרונים כרוכים בשיבוש. לא חסרים. כולל כל הדפים כולל כל דפי המפתחות. כתמי רטיבות ונזקי מים. נקבי עש ובלאי. כריכה מקורית פגועה וכמעט נפרדת, שוקמה ושוחזרה לפני שנים רבות. מצב כמעט טוב