English

פריט 180:

פרקי רבי אליעזר. עותק מלכותי של הרה"ק רבי נחום בערניו מסאדיגורה, עם הגהותיו

מחיר פתיחה: $800

הערכת מחיר: $1,200 - $1,500

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר פרקי דרבי אליעזר, על השער נכתב כי נדפס בסלאויטא שנת תר"ט, לעמבערג בשנת תר"ט -1849. 

בדף הפורזאץ חתימת ידו במלואה של 'זה ספרי שייך לנחום דובער פרידמאן, חילוף מר' אלכסנדר זוסיא ארינשטיין. 

שמו של רבי אלכסנדר זושא מופיע גם בדף השער. 

בדף הפורזאץ, מופיעה המדבקה האדומה המוזהבת של אוצר הספרים של רבי נחום בערניו. 

כולל מספור מהספריה הגדולה שהיתה לרבי נחום בערניו. 

בדף השער – חתימת ידו בכתב רש"י, חותמתו וחותמתו המיוחדת 'קנין כספי'. בתוך הספר מספר הגהות קצרות בכתב ידו. 

הרה"ק פרי עץ חיים פאר מקדושים רבי נחום דובער פרידמן [תר"ד-תרמ"ג] בן הרה"ק רבי שלום יוסף מרוז'ין וחתן הרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורא, גאון מופלג בתורה וחסידות, ישב כל ימיו בחצר חותנו בסאדיגורא. ספרייתו הגדולה הכילה ספרים נדירים וכתבי יד יקרי המציאות והייתה מהספריות החשובות והידועות ביותר בזמנו. הגאון בעל 'יד יהודא' רבה של סאדיגורה כותב בהקדמתו לספרו 'ובבואי הנה עיר סאדגורא את שאהבה נפשי מצאתי בבית שארי הרה"צ בנן של קדושים מו"ה נחום דוב נ"י אשר לו קובץ ספרים יקרי ערך ממחברים הקדמונים אשר אין כמוהו ליקר ולתפארת'. היה נוהג לסווג ולחתום את ספריו בשלושה כיתובים מרכזיים – מנחת שי, ירושת אבות, קנין כספי.

[46] דף. נקבי עש. כריכת ספריית רבי נחום דובער. עם זוויות זהב. מצב טוב. 

מידות: 20 CM