English

פריט 183:

עיקרי הד"ט. דפוס ראשון, פירינצי, תקס"ו. עותק רבי יהושע העשיל פרענקיל תאומים בן הברוך טעם

מחיר פתיחה: $300

הערכת מחיר: $600 - $800

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר עיקרי דינים – עיקרי הד"ט – שחיברו הגאון רבי דניאל טירני, על יורה דעה. דפוס ראשון באותיות אמשטרדם, פירנצי תקס"ו. 

עותק הגאון הגדול רבי יהושע העשיל פרענקיל תאומים, בן מרן הברוך טעם וגיסו של מרנא הרה"ק מצאנז. 


בדף השער, חתימת יד קדשו בכתב רש"י וחותמותיו האישיות בכמה מקומות בדפי השער, הפורזאץ והספר. 

חותמות גם של נכדו הגאון רבי פינחס תאומים פרענקיל. 


חתימות בעלות גם של רבי רפאל חיים מפירגולא ס"ט. הוא הגאון רבי רפאל חיים מפרגולה – רבה של אלכסנדריה. 

 

רבי יהושע העשיל תאומים פרנקל [נפטר תר"ג] בן מרן הגאון רבי ברוך פרנקל תאומים ה'ברוך טעם' וגיסו של מרן ה'דברי חיים' מצאנז. מגדולי תלמידי החוזה מלובלין, תורה וגדולה התאחדו על שולחנו, סירב לקבל עול הרבנות והצליח במסחרו, בזקנותו הסכים לכהן ברבנות כדי שלא תיפסק שושלת הרבנות לבית פרנקל תאומים, שימש השדכן של גיסו הרה"ק מצאנז. רבו מלובלין ומרן מהר"ש מבעלזא, הוקירוהו והעריצוהו.  

רבי דניאל ב"ר משה דוד טירני [ת"ק- תקע"ד] מחכמי איטליה. תלמיד סבו רבי דניאל נחמו ותלמידו המובהק של רבי שמשון מורפורגו. נדד בין הקהילות היהודיות באיטליה: מונה לדרשן באנקונה בשבת שובה ובשבת הגדול. כיהן כרב באחת מהקהילות בערי פינונטי, מלמד בעיר לוגו ודיין בקהילת פיזארו, משנת תקנ"א היה רב ואב"ד בקהילת פירנצה. מחבר ספרי "עיקרי הד"ט", "כתב הד"ט", "שם עולם", "מתנת יד", "סעודת מצוה", ועוד.

[1] קלא דף. דפים בלויים מעט בראשם, כולל פגיעה קלה בדפים אחרונים. פגיעה בדף השער במסגרתו ובחתימת יד הגאון. כתמי מים ונזקיהם. כריכה חדשה נאה. מצב טוב. 

מידות: 24.5 CM