English

פריט 19:

מהדורה יחידה! בית הלוי, ונציה תכ"ו

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר: $500 - $800

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר בית הלוי על ענייני מיגו וחושן משפט, מאת רבי ישעיה הלוי הורוויץ, נכד השל"ה הקדוש – ונציה תכ"ו – מהדורה יחידה – עותק חסר


חלקו הראשון של הספר, עד דף סה, עוסק בענייני מיגו, ומשם ואילך זה ביאורים על שלחן ערוך חושן משפט סימנים סט-קמט.

בתחילת הספר מודפסת הסכמתו הנלהבת של הרמ"ז בשבח המחבר וחיבורו.

(בשנת תשנ"א נדפסה מהדורת צילום של המהדורה שלפנינו).

בדף ג/1 שרידי חותמת מטושטשת: "… הלוי לעווענבערג".

ג-קכ, [3] דף. חסרים שני הדפים הראשונים והדף האחרון. 19 ס"מ. מצב טוב-בינוני. נקב עש בעשרות הדפים הראשונים. כתמי רטיבות בחלק מהדפים. כריכה מחודשת.