English

פריט 2:

ספר חסידות וקבלה במהדורה ראשונה. אור עינים קאמארנא. פרעמישלא, תרמ"ב.

מחיר פתיחה: $300

הערכת מחיר: $800 - $1,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר חסידות וקבלה במהדורה ראשונה: אור עינים על חלק ראשון של חמשה חומשי תורה. פרעמישלא, תרמ"ב [1882]

אור עינים ..של שבעת ימי השבוע, אשר קיבץ וחיבר איש יהודי רבי אליעזר צבי ספרין נ"י בהרב הקדוש איש אלוקים מלאך ה' צבאות מוה’ יצחק אייזיק יהודה יחיאל זלה"ה מקאמארנא. על פי קבלה אמיתיות וכן איזה לקוטים של דבר מוסר מרז"ל. דפוס חיים אהרן זאפניק וחיים קנאללער. פרעמישלא תרמ"ב.

רישומי בעלות 'הנגיד מאיר ליב בן ר' חיים יהושע הכהן מא…לעזעווסקי (?) 'הק' דוד יודא סג"ל פאללאק' 'אברהם יוסף לאקס'.

[6] א-רפב, דף. דפים פריכים מאוד. שברים וקרעים, דפים אחדים מנותקים. כריכה מקורית, פגועה בעיקר בשדרתה. מצב בינוני – טוב. 

מידות: 22 CM