English

פריט 20:

פולמוס! מגדול דוד על מגילת רות. אמשטרדם ת"מ. מהדורה יחידה. עותק מיוחס.

מחיר פתיחה: $300

הערכת מחיר: $800 - $1,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר מגדול דוד על מגילת רות – אמשטרדם ת"מ – מהדורה יחידה – ספר שמחברו נחשד בגניבה ספרותית ועורר פולמוס רב בשעתו – עותק שניתן במתנה מאת הגה"צ רבי יצחק גליק אב"ד סענפעטער, בעל "חינוך בית יצחק", אל מחותנו הגה"צ רבי ישעיה הכהן רובין אב"ד מיהאליפאלווא, בעל "עטרת ישעיה" – חתימת רבי "נטע סגל מבאסקוויץ" (ממשפחת ה"מחצית השקל" ?)


בדף המגן הקדמי בעמוד הראשון, חתימה:
"הק' נטע סגל מבאסקוויץ" [אביו של ה"מחצית שקל" (שכיהן כאב"ד בוסקוביץ) היה שמו רבי נטע, אך לא מצאנו שהתגורר בבוסקוביץ. יתכן ולפנינו חתימתו של אחד מצאצאיו שנקרא על שמו].
בדף המגן הקדמי בעמוד השני הקדשה חתומה:
"דורון דרשה לכבוד הרב המאה"ג החריף כבוד ונשגב שמו מו"ה ישעי' נ"י אב"ד ק"ק בעללענעש, ממני מחותנו איציק גליק אבדק"ק פעלעטהאז".

רישום בעלות בדף השער:
"מהרב ר' ישעי' רובין אב"ד במיהאייפאלווא".

הגה"צ רבי יצחק גליק (תקצ"ה-תרמ"ח), היה תלמידו של מהר"י אסאד. בשנת תר"כ התמנה לאב"ד פעלעדיהאז, ובשנת תר"ל התמנה לאב"ד סענפעטער. "רוב ימיו סבל יסורים ומכאובים, בכל זאת לא פסקה ישיבה מבית מדרשו, וגם בעת גברה עליו מחלתו לקח גמרא על משכבו ועסק בתורה, ובאהבתה שגה תמיד… היה מתפלל בעינים זולגות דמעות… " (מתוך הקדמת חתנו רבי חיים פריעד לשו"ת "חינוך בית יצחק" על התורה). לאחר פטירתו נדפס ספרו "חינוך בית יצחק" – דרושים על בראשית-שמות (פאקש תר"נ), ושו"ת "חינוך בית יצחק" (שאמלויא תרצ"ו).

הגאון הצדיק רבי ישעיה הכהן רובין (תר"ב-תרנ"א), היה תלמידם של ה"כתב סופר" ורבי חיים צבי מנהיימר. משנת תרכ"ב כיהן כאב"ד בעלעניעש, ומשנת תרכ"ט כיהן כאב"ד מיהאלפאלווא. היה מקושר בלב ונפש אל ה"דברי חיים" מצאנז ואל הרה"ק רבי יהושע מבעלז. נהג בצומות וסיגופים, ולא שכב על מיטה משבת לשבת. חידושיו נדפסו בספר "עטרת ישעיה" (ברוקלין תשל"ה).

הספר שלפנינו הוא פירוש על מגילת רות על פי קבלה. את הספר הביא לדפוס המקובל רבי דוד לידא אב"ד אמשטרדם ומגנצא (שצ"ב ? – חשון תנ"ז). הספר עורר פולמוס רב בשעתו, בטענה שהוא הסתיר את זהותו של מחברו האמיתי, רבי חיים הכהן מארם-צובה, בעל "טור ברקת", תלמידו של רבי חיים ויטאל [רבי חיים הכהן מוזכר רק בהקדמת הספר הנ"ל וברמז. גם בדורות שלאחריו, כתבו היעב"ץ והחיד"א דברי ביקורת על כך].

ד, [1], ה-סח דף. חסרים דף ט וארבעת הדפים האחרונים סט-עב (סך הכל חסרים 5 דפים). 18 ס"מ. רוב הדפים במצב טוב, וחלקם במצב בינוני. קרעים בדף השער ובדפים שלאחריו, מודבקים בנייר דבק. כתמי רטיבות בחלק מהדפים. כריכה מחודשת.