English

פריט 21:

מהדורה ראשונה של סמיכת חכמים, פפד"מ תס"ד - 1704. עותק הצדיק מאוסטרובה

מחיר פתיחה: $250

הערכת מחיר: $600 - $800

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר סמיכת חכמים – פרנקפורט דמיין תס"ד – מהדורה ראשונה שנדפסה בחיי המחבר – עותק מיוחס שהיה בידיהם של הרה"ק רבי יהושע מאוסטרובה ושל הרה"ק רבי נח שמואל ליפשיץ אב"ד טורבין וביזין, תלמידם של "החוזה" מלובלין והמגיד מקוזניץ – הגהה ארוכה מעניינת


בדף ג/1 חותמתו של הרה"ק רבי יהושע מאוסטרובא:
"הק' יהושע בהרב המנוח מוהרש"ל [רבי שלמה ליב] זצ"ל לה"ה זי"ע מסאסנאוויטץ וכעת באסטראווי".

בדף ו/1 ובדף קיז (מספירת הדפים השניה) חתימות הרה"ק רבי נח שמואל ליפשיץ. בדף השער מופיע רישום בעלות שלו.
בדף קב/1 מספירת הדפים השניה כתובה הגהה מעניינת, בה נכתב בין היתר: "מה מאוד מתוק מדבש תי'[רוץ] שני של הגאון זלה"ה, ולי הקטן נ'[ראה]… ומביא ג"כ בשם 'נפתלי שבע רצון' סברא זו והנאני שת"ל כוונתי לדעת ראשונים, והבן".

הרה"ק רבי יהושע מאוסטרובה (נפטר תרל"ג, אנצי' לחסידות ב', עמ' נב-נג), מגדולי החסידות בפולין, בנו של הרה"ק רבי שלמה ליב מלענטשנא. הנהיג אחרי אביו עדה גדולה של אלפי חסידים ונודע בגדולתו וקדושתו. רבי צדוק הכהן מלובלין אמר עליו שהוא "נוטר ברית קודש". הסתופף בצילם של צדיקים רבים, בהם ה"שר שלום" מבעלזא, הס"ק מרוז'ין והרה"ק מפרימשלן. בעיקר דבק בלב ונפש בהרה"ק הר"מ מקוברין, עליו אמר: "את לבי מצאתי בקוברין". לאחר פטירת הרה"ק מאוסטרובה נדפס חיבורו המפורסם "תולדת אדם" (יוזפוב תרל"ה) שזכה לכינוי "נועם אלימלך הקטן". חתנו היה האדמו"ר הרה"ק רבי יצחק יעקב רבינוביץ מביאלא – הראשון לשושלת חסידות ביאלא.

ברשות הרה"ק מאוסטרובה היה "אוצר ספרים" גדול ומפורסם. על גורל ספרייתו לאחר פטירתו נכתב כך: "ידוע שהיה אצל אדמו"ר הקדוש מסאסנאוויץ ספרים רבים כמו ביבליעטעק, כידוע מהספרים שקנו האחים הקדושים מגור לאחר פטירת מרן אדמו"ר הקדוש מביאלא ז"ל,
ואמר הרה"ק מסאסנאוויץ שלמד בכולם, וברוב מהם למד את כל הספר" (מאמר מרדכי-ברכה משולשת, בילגורייא, תרצ"ב). כלומר, ספריית הרה"ק מאוסטרובה-סאסנאוויץ עברה לחתנו הרה"ק מביאלא. לאחר פטירת הרה"ק מביאלא עברה חלק מספרייתו אל בעלות האדמו"ר ה"אמרי אמת" מגור ואחיו הרה"ק רבי משה בצלאל אלתר (על כך ראה בספרו של הרב משה הלל, אהל רא"ם, ירושלים תשע"ח, עמ' 35, הערה 84). חלק קטן מהספריה עברה לחתנו – האדמו"ר רבי יוסף צבי קאליש מסקרנביץ. יתכן וההגהות שלפנינו הן בכתב-ידו של הרה"ק רבי נח שמואל ליפשיץ, או בכת"י של הרה"ק רבי יהושע מאוסטרובא, או של אחד מיורשי ספרייתו.

הרה"ק רבי נח שמואל ליפשיץ אב"ד טורבין וביזין (תק"מ-תקצ"ב, אנצי' לחסידות, ג, עמ' תה-תו) היה תלמיד מובהק של "החוזה" מלובלין והמגיד מקוזניץ. נודע בחריפותו ובקיאותו. השאיר אחריו חיבורים רבים, מהם נדפס חיבורו "זר זהב ומנחת יהודה" על ספר "המכריע" מאת רבי ישעיה די טראני (לובלין תרנ"ז), וחיבורו "דברי שמואל" (לודז תרפ"ז).

בכרך שלפנינו שני חלקים. החלק הראשון עד דף עח זה הקדמה המסבירה את טעמי סמיכות המסכתות, חלק זה נקרא בשם "סמיכת חכמים". החלק השני עם ספירת הדפים החדשה הוא חיבורו על מסכת ברכות, ונקרא בשם "קדושה וברכה". לחלק השני ישנו דף שער בפני עצמו. בעותק שלפנינו דף שער זה מנותק. שני השערים מאויירים.

עט, [1], קמ דף. 33 ס"מ. מצב כללי טוב. קרעים בדף השער ובדף שלאחריו ובדפים האחרונים. סימני עש וכתמי רטיבות בחלק מהדפים. שני הדפים האחרונים מנותקים. כריכת עץ מקורית – מנותקת. חסרה שדרה.