English

פריט 22:

מסכת חגיגה – אמשטרדם תס"ו רישומים עתיקים

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר: $200 - $400

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מסכת חגיגה – אמשטרדם תס"ו – חתימות ורישומים עתיקים


חתימה בדף השער: "מנחה מזכרת אהבה מאת […] ולראיה בע"ה [=באתי על החתום]… בא"א ליזר פאלאק הי"ו".

חתימה נוספת בשולי דף השער: "קניתי אליעזר ב"ש מערצבאך בעד".

כט דף. 30 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. חסרה כריכה אחורית ושדרה. כריכה קדמית מנותקת חלקית.