English

פריט 23:

ספר שמע שלמה – מהדורה תניינא, אמשטרדם ת"ע

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר: $500 - $700

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר שמע שלמה – אמשטרדם ת"ע – חתימות, רשימות בעלות ורישומים עתיקים שונים משנות הת"פ


בדף השער הקדשה חתומה: "ס' שמע שלמה הלז שייך לאדוני האלוף הראשי… הגביר כהר"ר מיכל סגל מהנובר המחזיק ביד לומדי תורה ומספיק להם מזון ומחי', יקויי' בו עץ חיים היא למחזיקים בה… בימינה ובשמאלה עושר וכבוד תעטר, הכ"ד המתחנן [?] הקטן אהרן הלברשטאט לע"ע חד מיושבי אהל תורה של ביה"מ הקצין הנגיד הנ"ל".

בדפי המגן הקדמיים והאחוריים מופיעים רישומים רבים של לידות ופטירות משנות הת"ס-ת"פ.

[2], מב; מה-סח דף. 31 ס"מ. מצב בינוני. סימני עש. כתמים. כריכה חדשה.