English

פריט 24:

ספר נזר הקדש על בראשית רבה – יעסניץ תע"ט – מהדורה ראשונה – חתימות ורישומים...

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר: $500 - $800

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר נזר הקדש על בראשית רבה – יעסניץ תע"ט – מהדורה ראשונה – חתימות ורישומים עתיקים


ספר "נזר הקדש", פירוש על דברי הבראשית רבה בדרך פרד"ס, מובא רבות בספרים הקדושים. דבריו מובאים בחרדת הקודש בספרי ה"ישמח משה" וה"ייטב לב" וצדיקי בית סיגעט.

חתימה בדף השער: "הספר הלז נזר הקדש שייך להקצין [ה]מופלג כהר"ר משה סגל שליט"א… עש"ק ר"ח חשון תפ"ג… נאום הקטן דוד פאבק [?] כהר"ר משה סג"ל יצ"ו".

חותמת בדף השער: "מספרי זאב דרייזין".

[6], תפד, [2] דף. חסרים 5 הדפים האחרונים של "לוח הטעות". 32 ס"מ. מצב כללי טוב. קרעים ובלאי בדף השער ובדף האחרון, משוקמים. כתמים. סימני עש במספר דפים.