English

פריט 26:

שו"ת יד אליהו – אמשטרדם תע"ב – מהדורה ראשונה עותק חשוב ומיוחס

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר: $400 - $600

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שו"ת יד אליהו – אמשטרדם תע"ב – מהדורה ראשונה – העותק של הגה"ק רבי צבי הירש אב"ד קאמניץ


בדף השער ישנה חתימה ארוכה, בה מפרט החותם את ייחוסו למעלה בקודש עד רבי משה קרעמר אב"ד ווילנא (זקנו של הגר"א): "… צבי הירש השבור בלא"א מו' כמו"ה יוסף… מק"ק קאמניץ יצ"ו באא"ז כמו"ה חיים זצ"ל באא"ז כמו"ה משה מק"ק בריסק דליטא באא"ז כמו"ה יוסף זצלה"ה אב"ד ור"מ דק"ק סעלץ בעהמ"ח ספר ראש יוסף חתן המלך הגאון מ"ה משה אב"ד ור"מ בק"ק ווילנא הנקרא בפי כל ר' משה קרעמר".

חתימה נוספת בדף השער: "ארי' ליב במהור"ר יצחק איצק יצ"ו".

רישומי בעלות בדפי המגן של הגאון רבי יעקב גרשון ליסא אב"ד קאלינקא והרארדאק, ומאוחר יותר בשיקגו.

על הגה"ק רבי צבי הירש אב"ד קאמניץ כותב אחיינו בספרו "כרם שלמה" (ווארשא תר"א): "הרב המאה"ג גאון צבי ישראל המפורסם, צדיק תמים באמת, חסידא ופרישא, בעל סברה ישרה מאוד בעומק הענין, אור ישראל מוהור"ר צבי הירש אב"ד ור"מ דק"ק קאמניץ דליטא".

[2], צח דף. 31 ס"מ. מצב בינוני. כתמי רטיבות. סימני עש. קרעים ובלאי בדף השער. דף השער, והדף שלאחריו, מנותקים. כריכה מקורית פגומה.