English

פריט 3:

דפוס ראדויל הנדיר! חק לישראל, דברים, ראדוויל תקע"ט.

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר: $800 - $1,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

נדיר ומקודש! חק לישראל, חלק חמישי – דברים, ראדוויל, תקע"ט – 1819.

ה'חק' נדפס עם כל ההוספות החשובות אשר נוספו לו זה מכבר, יוסף לחק לרבינו החיד"א וביאורים אחרים.

"ברשיון הצענזור דאקדעמיא מווילנא ע"י הרבני וכו' מוהר"ר פנחס בהרבני הנגיד מו' אשר זעליג בר"ץ בראדוויל".

דפוס ראדוויל ידוע בקדושתו אשר צדיקי הדורות סמכו ידיהם עליו. 

וינוגרד ראדוויל 4.

[1] א-שט, דף. ניר תכלכל. דף השער ושבעת הדפים הראשונים משוקמים אמנותית. פגיעה קטנה בטקסט בדפים אלו עם תוספת התיבות הפגועות בדף השער. כתמי מים לאורך כמה מקומות. נזקי בלאי וסימני עש. כריכה מוקדמת. מצב כללי טוב. 

מידות: 16.5 CM