English

פריט 30:

ספר נדיר! עת קץ, אמשטרדם ת"ע - מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר: $400 - $600

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

עת קץ, מאת רבי יצחק חיים כהן מהחזנים. אמשטרדם, ת"ע [1710]. מהדורה ראשונה. נדיר.


עת קץ, על דבר הגאולה ואחרית הימים, כולל חידושי קץ הגאולה, מאת רבי יצחק חיים כהן [קאנטאריני] מהחזנים. דפוס שלמה פרופס, אמשטרדם, ת"ע [1710]. מהדורה ראשונה. נדיר.

[2], עא דף, 19 ס"מ. [2] דפים חסרים: ללא קדם שער עם איור עקידת יצחק וללא דף תיקוני טעויות. רישום בכתב יד בדף השער.

רבי יצחק חיים כהן קאנטאריני 
הרופא (1644-1723) – תלמידו של רבי שלמה מריני, מחבר הספר "תיקון עולם". קיבל תואר דוקטור לרפואה בפאדובה בשנת 1664. בנוסף לעבודתו כרופא, היה משורר וסופר, פוסק, חזן, דרשן בבית הכנסת ומלמד בישיבה. חלק משיריו הועתקו על קירות בית הכנסת האשכנזי הגדול בפדובה. מחבר כתב ספרים ויצירות בלשון הקודש ובלטינית. היה מרבותיו של רמח"ל.

כריכה חדשה, עותק חסר [2] דפים, פגמים בשולי דפים ראשונים ואחרונים לעתים עם פגיעה בטקסט, כתמים, חורי עש, מצב בינוני.