English

פריט 31:

פענח רזא על התורה – אמשטרדם תנ"ח חתימות מהתקופה

מחיר פתיחה: $180

הערכת מחיר: $500 - $700

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר פענח רזא על התורה – אמשטרדם תנ"ח – חתימות עתיקות


חתימות בדף השער: "לה' הארץ ומלואה, הק' אלי' פערלש, בעד חי"ץ" [?]. משפחת פערלש הייתה מהמשפחות החשובות והמיוחסות בעיר פראג.

בתחתית דף השער ישנם שתי חתימות כתובות אחת על גבי השניה, מעין "כתב על גבי כתב", בלתי ניתנות לקריאה.
ספר פענח רזא הוא ליקוט מדברי הראשונים על פרשיות התורה בדרך הרמז, מרבי אלעזר בעל הרקח ורבי יהודה החסיד ובני דורם. הליקוט נערך וקוצר על ידי רבי יצחק ב"ר שמשון הכהן, חתן מהר"ל מפראג. נדפס לראשונה בפראג שס"ז. לפנינו המהדורה השניה.

[2], סו דף. 19 ס"מ. רוב הדפים במצב טוב-בינוני.