English

פריט 35:

אולי יש ידיעה עם החפץ חיים יהיה בווילנא? מכתב המשגיח הצדיק רבי ליב חסמן

מחיר פתיחה: $600

הערכת מחיר: $800 - $1,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

איגרת בכתב יד ובחתימת גאון המוסר וההשקפה, רבי לייב חסמן, שנשלחה לווילנא לבית מרן רבי חיים עוזר גראדז'ינסקי, אל איש ביתו רבי יוסף שוב, ובה פעילות וועד הישיבות בליטא, מסע הגרח"ע מווילנא וביקור אצל החפץ חיים בראדין.

האיגרת נכתבה על גבי גלוית דואר רשמית, נשלחה בחודש תמוז שנת 'תרומ"ם' – תרפ"ו, רבי לייב חסמן כותב בעט הלימודים שלו, על פעילות וועד הישיבות במחוזותיו, עצות ושיטות לייעול אסיפת הכספים.

בהמשך הוא מתעניין אצל הרב ר' יוסף שוב, מקורבו ונאמן ביתו של מרן רבי חיים עוזר: 'ידידי הרה"ג ר"י שי' שוב 'למה לא הודיעני תוצאות נסיעתו לראדין כאשר הבטיחני ומה נשמע בכלל חדשות אם הגרח"ע שי' כבר נסע מווילנא ומתי דעתו לנסוע בכלל'.
בשולי האיגרת מתעניין ומברר 'אולי יש לכם ידיעה אם יהי' הגה"צ הרי"מ [=הרב ישראל מאיר. החפץ חיים] שליט"א עתים אלו בווילנא.
גדול וגאון המוסר, מרן המשגיח רבי יהודה לייב חסמן [תרכ"ט – תרצ"ו] מנהלן הרוחני של ישיבות טעלז וחברון ומגדולי בעלי המוסר בדורו. למד אצל הגאונים רבי יצחק בלאזר והסבא מסלבודקא רבי נתן צבי פינקל, כמו כן למד כשנה ב'תלמוד תורה' בקעלם אצל הסבא רבי שמחה זיסל. אחר נישואיו עשה כשנה בישיבת וואלאז'ין. שימש ברבנות שטוצין ובישיבת טעלז. עלה לארץ ישראל ושימש כמנהלה הרוחני של ישיבת חברון. תורתו כונסה בספרו החשוב במחשבת המוסר וההשקפה 'אור יהל'.

[1] גלוית מכתבים. 14×10 ס"מ. כולה בכתב יד ובחתימת רבי לייב חסמן. נקב תיוק. חותמות הדואר. מצב טוב מאוד.

מידות: 14 x 10.5 CM

מידות: 14 x 10.5 CM