English

פריט 36:

אור שמח, מהדורה ראשונה, ווארשה תרס"ב.

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר: $500 - $700

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר אור שמח על הרמב"ם, על ספר נשים וקדושה – ווארשא תרס"ב – מהדורה ראשונה – הכרך הראשון בסדרה שנדפס בחיי המחבר – עם הקדשת רבי ברוך שלום טריינין אב"ד פליינפילד, תלמיד המחבר


הקדשה חתומה בדף השער: "מאת תלמיד של הרב הגאון ר' מאיר שמחה הכהן זצ"ל הרב ר' ברוך שלום טריינין רב בפלייינפילד, מתנה שלוחה להרב ר' צבי הירש… ".

חותמות בדף השער: "הרב מנחם מענדל הוכשטיין החופק"ק סינסינעטי, אהייא".

קכד דף. נייר שביר. קרעים קלים בשוליהם התחתונים של הדפים הראשונים, ללא פגיעה בטקסט. כריכה מקורית פגומה. מצב טוב.