English

פריט 37:

אור שמח, ורשה, תר"ע מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר: $400 - $600

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

אור שמח, ג, מאת רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק. ורשה, תר"ע 1910. מהדורה ראשונה.


ספר אור שמח על כל ספר משנה תורה לרמב"ם, ג: על ספר הפלאה, זרעים, עבודה, קרבנות וטהרה, מאת רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק. דפוס Baumritter .F, ורשה, תר"ע 1910. מהדורה ראשונה.

252 עמ', 31 ס"מ. בדף השער הקדשה לר' צבי הירש מאנישעוויץ, בכתב ידו וחתימתו של תלמיד המחבר, רבי ברוך שלום טריינין.

רבינו מאיר שמחה הכהן (תר"ג – תרפ"ו. 1843 – 1926) – מגדולי ישראל באירופה בדור שלפני השואה. שימש שנים רבות כרבם של המתנגדים בדווינסק (לצידו של הגאון מרוגאטשוב רבי יוסף ראזין ששימש כרבם של החסידים). השאיר אחריו ברכה מרובה בספריו הגדולים אור שמח ומשך חכמה עה"ת. בשנים האחרונים נתפרסמו תשובותיו.

רבי ברוך שלום טריינין (תרמ"ב-תש"ו) – קיבל היתר הוראה מאת רבי מאיר שמחה הכהן בעל ה"אור שמח", מרבי ישראל אברהם אבא קריגר בעל "חינא דחיי" ומרבי מאיר יצחק גולדברג. שימש כדיין בבית דינו של רבי מאיר שמחה בדווינסק. בשנת תרפ"ו היגר לארה"ב, שמש רב בעיר פרינפילד ואחר כך ר"מ בישיבת "תפארת ירושלים" בראשות רבי משה פיינשטיין בעל ה"אגרות משה". חותנו של רבי יחזקאל שרגא כהנא, אביהם של חבר הכנסת הרב מאיר כהנא הי"ד והרב נחמן כהנא בעל ה"מי מנוחות".

כריכה מנותקת חלקית עם גב פגום, קרע בפינת דף השער, מצב בינוני-טוב.