English

פריט 4:

'מקדש מלך' על הזהר הקדוש. סדילקאב, תק"פ-תקפ"א

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר: $500 - $700

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מקדש מלך, ביאור על הזוהר הקדוש מרבי שלום בוזגלו, חלק שני ושלישי על חומשים ויקרא, במדבר דברים. דפוס סדילקאב תק"פ – תקפ"א 1820-1821. 

שני דפי שער, האחד לכל חלק.

בחלק הראשון של הספר, שאינו בעותק זה, קיימת הסכמה מופלאה מהרה"ק הקדושת לוי מבארדיטשוב.

בדף השער השני, על במדבר ודברים מופיע רישום בעלות 'הק' מאיר במו"ה ארון ליב ברודא'. 

[1] קד. דף השער באותיות אדומות. 

ספר במדבר ודברים. דף שער נפרד. עם אותיות אדומות.

[1] קיד [1] דף. דפים תכלכלים. בלאי בחלק מהדפים. כתמים. כריכה מקורית עם פגיעות. מצב טוב. 

מידות: 22 CM