English

פריט 40:

'ועל זה דוה לבנו שאין ביכלתנו בעוה"ר למנוע מעשה החפשים שפרקו עול, השי"ת ירחם' פסק הלכה ארוך בעניין השתתפות במפקד אוכלוסין בכתי"ק הסטייפלר ובחתימתו

מחיר פתיחה: $1,000

הערכת מחיר: $1,500 - $1,800

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

'ויטיב להודיעני מה השיבו הגאונים מטשעבין שליט"א והחזון יחזקאל שליט"א'. פסק הלכה, בשני עמודים, בכתי"ק הסטייפלר ובחתימת ידו, באיסור השתתפות במפקד אוכלוסין. בני ברק, תשכ"א. 

בראש הפסק, שנשלח לגאון הגדול רבי יונה מרצבך רבה של דערמשטאדט וחבר מועצגה"ת, ראש ישיבת קול תורה, אוסר הסטייפלער בלשונו 'בדבר שרוצים לעשות מפקד אשר תוה"ק הזהירה זה ושאל מעכ"ת מה יש לחרדים לעשות, ודאי צריך שלא להשתתף בזה היינו שלא לענות על השאלון ולבאר הטעם מפני שזה אסור ע"פ ד"ת. 

הסטייפלר מוסיף בעוונתנותו, כי אם יתפרסם פסק הלכה מטעם הגדולים הגאונים, גם הוא מוכן להצטרף לחתימה, למרות 'אע"פ שאיני כדאי מ"מ יועיל לאפושי גברי 'ועל זה דוה לבנו שאין ביכלתנו בעוה"ר למנוע מעשה החפשים שפרקו עול תורה"ק, השי"ת ירחם וישלח לנו גוא"צ בב"א'. 

הסטייפלר מאריך וכותב צדדים לאיסור או להיתר, בכך שמצרפים גם גויים ושאר נכרים בספירתם ועל כן 'אלא מי שע"פ התעודת זהות הוא יהודי ולא ע"פ תורה'. 

בשולי המכתב מבקש מאוד לשמוע מה דעת הגאונים שרי התורה, מרן הגאון הגדול מטשעבין ומרן הגאון הגדול החזון יחקאל רבי יחזקאל אברמסקי. 

האיגרת נחתמת בברכות קדשו ובחתימת ידו הטהורה. 

מעבר לדף חידושי תורת מרן הסטייפלר בעצם כתי"ק בדיני רוב במציאות. 

[1] ניר מכתבים רשמי. כתוב משני עבריו. סימני קיפול ותיוק. בלאי. כתמי זמן. מצב טוב. 


מידות: 14 x 23 CM

מידות: 14 x 23 CM