English

פריט 42:

כתב הסכמה נדיר מאוד - כולו בכתב יד עמוד ההוראה הגרי"ש אלישיב

מחיר פתיחה: $400

הערכת מחיר: $500 - $600

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כתב היתר והסכמה נדיר ומיוחד שכתב במו ידיו הגאון האדיר עמוד ההוראה רבי יוסף שלום אלישיב לתלמידו הגאון רבי מאיר וינשטוק. 

הגרי"ש אלישיב מציין כי היה עמו במשא ומתן במלחמתה של תורה וכן ראה קונטרס בענייני קדשים וכולו נאמר בהשכל ודעת ובהיקף רב. 
הגרי"ש אלישיב מברכו שיזכה לשבת ולהגביר חיילים בתורה, ללון בעמקי הלכה ולאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא.
אם ימשיך בהתמדתו בלימודו לאילנא רברי יתעבד ורבים יאותו לאורו. 

מרן פוסק הדור רבי יוסף שלום אלישיב [תר"ע-תשע"ב] נולד לאביו הג"ר אברהם ולאמו בתו של מרנא הלשם. לא זזה ידו מיד זקנו הגדול. בשנת תרפ"ד עלה עם משפחתו לארה"ק וגר כל ימיו בשכונת מאה שערים. כיהן כדיין בית הדין הרבני הגדול. נעשה לחתן הגאון הירושלמי רבי אריה לוין. נודע בשל התמדתו המופלאה במשך כל שנותיו מיום עמדו על דעתו בלא הפסק. מכל העולם הפנו אליו שאלות בהלכה דבר יום ביומו. לימים נעשה לגדול פוסקי ההלכה שבדור, ולאחד מגדולי מנהיגי היהדות החרדית.

[1] דף מכתבים רשמי, ללא שורות וללא תאריך. כולו בכתב ידו ובחתימתו של הרב אלישיב. כתמי זמן קלים. מצב טוב מאוד. 

מידות: 18 x 24 CM

מידות: 18 x 24 CM