English

פריט 43:

הסכמה נדירה ומיוחדת מהגאון רבי דוד סאלווייצ'יק מבריסק אודות הגאון רבי שריאל רוזנברג אב"ד בני ברק

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר: $800 - $1,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

הסכמה נדירה ומיוחדת שכתב זקן ראשי הישיבות הגאון רבי משולם דוד סאלאווייצ'יק בנו של מרן הגרי"ז מבריסק אודות הגאון הגדול רבי שריאל רוזנברג, לימים ראב"ד בד"ץ בני ברק ומחשובי פוסקי ההלכה.

בתוך הדברים 'הנני מכירו מזמן שלמד וגדל אצלנו בישיבתנו הק' לבעל כשרון גדול ונעלה שהי' שוקד על תלמודו ויגע לעמול על הבנת דברי הגמ' והראשונים ומחדש דברים ערבים ונעימים בסברא ישרה ובטוב טעם והשכל ושאיפתו היתה לעמוד על דבר אמת ולקנות מעלות התורה ודיעותי'.

[רבי משולם דוד מוסיף ומציין בצער: שבעונותינו הרבים הצליח מעשי שטן בזה לבלבל יותר הרבה מאד ד' ישמור] 

וצמא לשמוע דבר ד' ומצורף לזה הוא בעל מדות נעלות ונעים הליכות ע"כ זכה עי"ז להתעלות במעלות תוה"ק ולקנות הרבה חכמה ודעת וידיו רב לו במלחמתה של תורה ובמו"מ של הלכה לישא וליתן לעורר ולחדש בחריפות ובבקיאות על דרך ההעמקה וההבנה וגם נתעלה ביראת ה' שזה עיקר הקיום של חכמת התורה.

המכתב נושא את התאריך כ"ד התשל"ח ירושלים תובב"א. 

[1] דף שורות. 15 שורות וחתימתו המלאה. 

מידות: 16 x 23 CM

מידות: 16 x 23 CM