English

פריט 44:

שבט מוסר – ירושלם תרכ"ג 'מספרי ירושלם הראשונים'

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר: $400 - $600

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר שבט מוסר – ירושלם תרכ"ג


המדפיסים כותבים בעמוד שמאחורי השער הראשון: "וליוקר מציאתו עוררונו החפצים קרבת אלקים לקדש בית דפוסינו החדש בספר הקדוש הזה".

הספר שלפנינו רשום בספרה של שושנה הלוי "ספרי ירושלים הראשונים" (עמ' 39) מספר 85.

במספר דפים ישנם קרעים בשוליים הפנימיים של הדף, עם פגיעה בטקסט. כל האותיות החסרות הושלמו בכתב-יד.

[2], קל דף. דף שער נפרד לחלק שני. דף קדם שער לחלק ראשון. 22 ס"מ. מצב כללי טוב. דפי השער הראשונים, ודפים נוספים, משוקמים ומודבקים. כתמים ומעט בלאי. קרעים קלים וסימני עש בדפי השער ובדפים בודדים. כריכה מחודשת.