English

פריט 45:

שדי חמד. עם הקדשת המחבר להגאון המקובל רבי רפאל מאיר פאניז'ל הראשון לציון

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר: $300 - $500

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר שדי חמד חלק ראשון, על אותיות א.ב.ג. כללי הש"ס והפוסקים. מאת הגאון הגדול רבי חיים חזקיהו מדיני רבה של חברון. עותק הגאון רבי רפאל מאיר פנז'יל הראשון לציון שקיבלו עם הקדשת המחבר מרן השדי חמד. 


בפנים דף השער מודבקת פיסת נייר ועליה חותמת המחבר הגדול השדי חמד, עם הקדשה 'מזכרת אהבת דודים' למעלת תהלת עטרת ראש וצדיק תמים הרב הגדול מעוז ומגדל.. פאר הדור והדרו כקש"ת מאיר פאניז'ל נר"ו. 


בתוך הספר, הגהות ארוכות בודדות בכתב יד הגר"י פאניז'ל. 

הראשון לציון הגאון רבי רפאל מאיר פאניז'ל – המרפ"א  [תקס"ד – תרנ"ג] הראשון לציון מגדולי הרבנים בירושלים. שנים שימש כשלוחא דרבנן וכנאמן היישוב היהודי בירושלים ונדד בארצות רבות. כיהן ברבנות וכראשון לציון משנת תר"מ ועד פטירתו בשנת תרנ"ג, אחר שמחותנו הישא ברכה רבי יעקב שאול אלישר, ויתר לו על הכהונה הרמה, מפאת גילו וכבודו. הישא ברכה מונה אחריו לראשון לציון. 

הגאון הגדול רבי חיים חזקיהו מדיני [תקצ"ג – תרס"ה] מגדולי האחרונים, נולד בירושלים ולמד תורה מפי החכם באשי רבי יצחק קובו ומפי רבי יוסף חיים בורלא. בשנת תרכ"ז נקרא לכהן כרבה של קראסובזאר שבחצי האי קרים. שם החל בחיבור ספרו החשוב. בשנת תרנ"ט – 1899 שב לחונן רגבי אדמת ארץ הקודש לאחר שלושים ושלוש שנה בקרים. בתחילה התיישב בירושלים ובהמשך עבר לחברון, שם הקים ישיבה. עם פטירת רב העיר רבי חיים רחמים יוסף פרנקו נתמנה לרב העיר תחתיו.

רפד דף. כמה דפים מנותקים. בלאי. דפים כהים ויבשים. קרעים קלים. כריכה מקורית חלקית, פגועה מעט. מצב טוב. 

מידות: 32 CM