English

פריט 47:

'ישים עינו עליו לטובה' מאחרוני המכתבים של הראי"ה קוק

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר: $500 - $800

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב שכתב הגראי"ה קוק להגרב"צ עוזיאל, בהמלצה חמה על הגאון רבי פישל הכהן מחשובי רבני תל אביב. קיץ תרצ"ה -1935

המכתב נשלח בשלהי חודש סיון תרצ"ה, עשרה שבועות לפני פטירתו של הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק מייסד הרבנות הראשית לישראל, אל הגאון רבי בנציון חי עוזיאל רבה של תל אביב יפו ולימים הראשון לציון,  

המכתב מוקלד במכונה, חתום בחתימת ידו של הגאון הראי"ה קוק, והוא מהפעולות האחרונות שעשה, בתוך מערכת פעילותו האדירה למען רבנים שעלו מהגולה לארץ ישראל.

במכתבו, ממליץ על הגאון רבי פישל כהן, מגדולי רבני פולין לפני ואחרי המלחמה העולמית, איש חי ורב פעלים, וגדלותו התורנית העצומה. 

הרב קוק מבקש מהרב עוזיאל לקבלו לעבודה במסגרת וועד הקהילה והרבנות בתל אביב. אכן, מונה הגאון רבי פישל כהן והיה לדיין ברבנות ותקופה קצרה אף שימש כאב"ד בתל אביב. 

על המכתב כתב הרב עוזיאל בכתב ידו את תאריך קבלתו – הרבה אחר פטירת מרן הרב קוק. 


הגאון רבי פישל הכהן [נפטר תש"מ] מתלמידי הגה"ק מאוסטרווצא וממקורבי האמרי אמת והבית ישראל מגור. רבה של שכונת נוה שאנן בתל אביב, חבר הרבנות הראשית. רבות סופר על שקדנותו. בנו הגאון רבי שמעון כהן. מנכדיו: הגאונים הנודעים רבי אברהם צבי הכהן ורבי יהושע כהן בעל כרם חמד. 

[1] ניר מכתבים רשמי. חתום בחתימת ידו ובחותמתו של הרב קוק. עם כיתוב בכתב יד הגרב"צ עוזיאל. סימני תיוק מקורעים. סימני קיפול. בלאי קל. מצב טוב.

מידות: 22 x 29 CM

מידות: 22 x 29 CM