English

פריט 5:

הזהר, חלק ויקרא- דברים. דפוס תלמיד בעל התניא, המדפיס מקאפוסט תקס"ט

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר: $500 - $700

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר הזהר, חלק שלישי, ויקרא-דברים – קאפוסט תקס"ט – דפוס רבי ישראל יפה המדפיס מקאפוסט, מחשובי תלמידי בעל התניא


המדפיס הרה"צ רבי ישראל יפה (ת"ק?-תקפ"ח), מחשובי תלמידי בעל התניא. התכתב עם רבו בענייני עבודת ה' בדרך החסידות בעמקות גדולה. בערוב ימיו עלה לארץ ישראל והתיישב בחברון. נכדו רבי חיים יוסף דוד אזולאי (מתלמידי ה"צמח צדק") כתב עליו: "אדם גדול בתורה, חסיד גדול, מהחסידים הראשונים המקורבים של אדמו"ר בעל התניא". ידוע שבעל התניא מסר את אחת ממהדורות סידורו הקדוש להדפסה בידי תלמידו רבי ישראל יפה, עם הוראות בעל פה ובכתב. אחיו של בעל התניא, בעל "שארית יהודה", כתב אליו בעניין הדפסת הסידור: "…אתו החכמה והמדע, והוא שמע בעצמו מכבוד רבינו נ"ע כמה דברים, וגם יש בידו חבילות חבילות הגהות מכתיבת יד קדש אשר כתב אליו".

שי דף. דף שער נפרד לספר במדבר. 20 ס"מ. מצב טוב. קרע גדול בדף השער הראשון, עם פגיעה בטקסט. כתמים. כריכה חדשה.