English

פריט 6:

ספרי קבלה סגוליים בדפוסים ראשונים ומיוחסים! שער היחודים/ לימודי אצילות.

מחיר פתיחה: $300

הערכת מחיר: $800 - $1,200

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

סגולה בדוקה להגנה משריפות ומגפות! ספר הקבלה שער היחודים מרבינו האר"י הקדוש. לעמברג תרט"ז, 1855. נדפס במצוות הרה"ק האדמו"ר הזקן מסאדיגורה.

כרוך עם ספר הקבלה החשוב: לימודי אצילות, מהדורה ראשונה, תר"י 1850.

כרוך גם עם: דעת קדושים, זידיטשויב, דפוס ראשון, לעמברג תר"ט – חסר. 


שער היחודים, מרבינו יצחק לוריא – האר"י הקדוש. לעמבערג תרט""ז – 1855

כולל פירוש בקבלה על זמירות לשבת קודש מהאריז"ל. 

[2] מג, מז-נח דף. שלם. כריכה ישנה פגועה מעט. 

ספר סגולה ביותר, מקובל מפי הרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורה שביקש להדפיסו והוא סגולה להימנע משריפה וממגפה. גם הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן הכביר בכוח הספר. 


רישום בעלות בדף הפורזאץ 'קבלתי במתנה מש"ב ה"ר נחום הייפרמאן מקאלאמעא.

לימודי אצילות, מכתב יד המקובל האלוקי רבינו חיים ויטאל שהיה ספון וגנוז באוצרו של הרב הקדוש רבי משה סופר מפשעווארסק. מהדורה ראשונה, לעמבערג תר"י -1850.

כה, דף. 

כרוך גם עם 'דעת קדושים', דפוס ראשון, דעת קדושים, מאת הרה"ק רבי יהודה צבי מזידיטשויב. מהדורה ראשונה, למברג, תר"ט 1848.

חסר. ג-עו דף. חסר דף השער ודף א' ודף אחרון. 

נקבי עש. כתמים. בלאי קל. מצב כללי : טוב.