English

פריט 7:

ספר חסד לאברהם, מאת הרה"ק רבי אברהם המלאך - טשרנוביץ, תרי"א - מהדורה ראשונה –...

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר: $700 - $1,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר חסד לאברהם, מאת הרה"ק רבי אברהם המלאך – טשרנוביץ, תרי"א – מהדורה ראשונה – עם הסכמת נכד המחבר הס"ק מרוז'ין שכתבה בחודש האחרון לחייו – שוליים רחבים – כרוך עם: ספר קדושת לוי, מהדורת למברג תרל"ג


שם הספר "חסד לאברהם", ניתן על ידי הס"ק מרוז'ין, נכד המחבר הרה"ק רבי אברהם המלאך. בהסכמתו הנדירה של הס"ק מרוז'ין, שנכתבה פחות מחודש לפני פטירתו, מספר הס"ק כי בידיו היו "כתבי קודש" על התורה מזקנו רבי אברהם המלאך, אך בתקופת מאסרו (בשנים תקצ"ח-ת"ר) נאבדו ממנו כתבים אלה. לאחר שכמעט התייאש מלמצוא אותם הצליח רבי חיים הלוי מברדיטשוב, מו"ל הספר, להשיג כתבים אלו (או העתקה שלהם) "…אחרי אשר נואשתי מהם כי נכחדו מני בעת משפחות גוים קראו עלי שטנה, בקשתים ולא מצאתים, עד שקם איש שלומי… מו"ה חיים הלוי מבארדטישוב ואזר כגבר חלציו לחפש אבני נזר אלה וימצאם אף הביאם לידי…". הסכמה זו היא הדבר האחרון שכתב בחייו מספר שבועות לפני הסתלקותו.
לאחר פטירתו הפתאומית של הס"ק מרוז'ין חשש המו"ל כי לא יאמינו לו שקיבל הסכמה ממנו, ועל כן ביקש הסכמה נוספת מבניו הקדושים, רבי שלום יוסף ורבי אברהם יעקב מסדיגורה. בהסכמתם הם כותבים: "…לאשר עברו איזה שבועות אחדים מנתינת ההסכמה עד התחלת ההדפסה וביני ביני נלקח ממנו מחמד עינינו, אבינו אור עולם… וירפו ידי הרבני… מה"ו חיים הלוי המביא לבית הדפוס כי אמר הן לא יאמינו לי, כי יאמרו לא נראה אליך הקדוש בהסכמתו, לזאת לאחזוקי גברא קאתינן ולאסהודי עליה כי הסכמתו אמת…".

בספר שלפנינו נדפסו לראשונה מאמרים של כמה מגדולי החסידות: רבי אברהם מקאליסק; רבי מרדכי מטשרנוביל; רבי דוד ממיקולייב; רבי שלום שכנא מפהרוביטש (בנו של רבי אברהם המלאך ואביו של רבי ישראל מרוז'ין); רבי שמואל מקאמינקא; רבי ברוך ממעז'יבוז'; ו"מכתב קודש" מאת רבי פנחס מקוריץ.

בסוף הספר נדפס: "ביאור עשר ספירות על דרך העבודה, מצדיק אחד תלמיד הצדיק הקדוש הגאון אב"ד דק"ק בארדיטשוב". לאמיתו של דבר, מדובר במאמר של בעל התניא שנדפס בספר התניא, בחלק "אגרת הקודש" בסימן טו (נדפס לראשונה בתניא מהדורת שקלוב תקע"ד), ובטעות נדפס לפנינו על שם אחר (ראה: חיים ליברמן, אהל רח"ל, ג, עמ' 467-476).

על עומק החידושים המופלאים שבספר "חסד לאברהם" סיפר רבי אליהו יהושע גלדצהלר, חתנו של הגה"צ רבי אליהו אליעזר דסלר: "ודכירנא בעת שהיה מו"ח [הרב דסלר] בביתי במאנסי, ולמד כדרכו, ובפעם הזאת היתה עיונו בהקדמה לספר חסד לאברהם מהרה"ק ר"א המלאך זצוק"ל, ופתאום שאג בקול של שמחה: 'חידוש גדול'! והיינו האיך שמגדיר שם העשר ספירות, ופירש לי החידוש בדבריו, ואחר כך הגיד שיחה בבית מדרש עליון, והזכיר פירוש זה דרבי אברהם המלאך הנ"ל, וביאר דבריו בארוכה בטוב טעם. והכריז בהתפעלות: 'אילו לא באתי לאמריקא אלא בשביל זה, היה כדאי'. מאמר זה נדפס בקיצור במכתב מאליהו חלק ד עמוד 51" (קדשי יהושע, ה, עמ' א'תשנא).

חסד לאברהם: [2], מ דף. קדושת לוי: עז; ב-כא דף. 25 ס"מ. מצב בינוני. כתמי רטיבות בדפי ה"חסד לאברהם".