English

פריט 84:

איגרת היסטורית תורנית ארוכה מהגאון רבי יצחק אשר יאקאווערסקי מביאלסטוק

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר: $500 - $700

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב ארוך מאת הגאון רבי יצחק אשר יאקאווערסקי, הר"מ הראשי בביאליסטוק – תמוז תרס"ט, ביאליסטוק – מכתב ארוך, היסטורי תורני ומעניין – 12 עמודים


המכתב שלפנינו נכתב אל "הרב הגאון ראש וראשון לרבני מדינת הולאנד הגאבדק"ק אמשטרדאם שליט"א" [?].

במכתב מגולל הכותב בהרחבה את תולדותיו ותלאותיו האישיות, לצד תיאור סבלם של תושבי ביאליסטוק בפוגרום שעברו לאחרונה. המכתב נכתב לצורך בקשת תמיכה שתוציאהו ממצוקתו ותעמידהו על רגליו. במכתב מספר הר"מ מביאליסטוק על ארבעה חיבורים שלו בכתב-ידו, ומבקש סיוע כספי להדפסתם. כדי לשכנע את הרב ההולנדי בכח הדרוש שלו, הוא שולח לו דוגמאות של חידושי אגדה שלו.

במכתב מופיעות שתי חתימות של הרב יאקאווערסקי, עם חותמת הישיבה שבביאליסטוק שבראשותה עמד.

 [6] דף (12 עמודים כתובים). 21 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני קיפול.