English

פריט 85:

דרוש בכתב יד קודש היד יוסף - רבי יוסף צרפתי

מחיר פתיחה: $800

הערכת מחיר: $2,000 - $3,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

תגלית – כתב יד קדשו של רבי יוסף צרפתי מאנדרינפולי, מחבר ספר הדרשות הנודע "יד יוסף" – דרוש לשמיני עצרת בנוסח שונה מעט מהנדפס בספרו – חמשה עמודים בכתב יד קדשו – אנדרינפולי (טורקיה) – תחילת המאה ה-17 – לפני שנת שע"ו – כתיבה מזרחית   


לפנינו חמשה עמודים בכתב-יד, הנראים ככתיבת ידו של הדרשן הנודע רבי יוסף צרפתי, מגדולי חכמי אנדרינפולי. רוב תוכן הדרוש שלפנינו נדפס על ידי המחבר בספרו "יד יוסף" (ונציה שע"ו) בדרוש לשמיני עצרת.
הדרוש שלפנינו נכתב, כפי הנראה, סמוך לאחר אמירת הדרשה, וכפי דברי המחבר בהקדמה לספרו: "ותיכף ומיד כל היוצא מפי הייתי כותב על הספר בדיו", והשתמרו בו ביטויים רבים התואמים יותר לדרשה חיה הנאמרת בציבור, מאשר לספר נדפס.

הספר "יד יוסף" הובא לדפוס ע"י המחבר בונציה בשנת שע"ו, ונדפס בשנית בשנת ת"ס באמשטרדם. אחד הרבנים המסכימים כותב בהסכמתו הנלהבת למהדורת אמשטרדם על נדירות המהדורה הראשונה בתקופתו: "כהיום אינן בנמצא אפילו אחד בעיר ושנים במשפחה ממש, כי הראשונים בלו והלכו לטמיון עד שאפילו בלאותיהן אינן קיימין… הוא ספר חביב על לומדי התורה".

[3] דף (5 עמודים כתובים). 28 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמי רטיבות בשולי הדפים. בלאי וקרעים קלים בשוליים.