English

פריט 86:

נדיר! פסק הלכה ומעשה בית דין בכתב יד המקובל האלוקי 'הרמ"ז' רבי משה זכות

מחיר פתיחה: $6,000

הערכת מחיר: $8,000 - $12,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

נדיר! פסק הלכה ומעשה בית דין אודות כשרות עובר וייחוסו, בכתב יד המקובל האלוקי 'הרמ"ז' רבי משה זכות ובחתימת ידו הטהורה. 


כתב ידו וחתימתו על מעשה בית דין בענייני פסול יוחסין וכשרות עובר. שנערך במנטובה בשנת תל"ו. 

11 שורות בעצם כתב ידו ובחתימתו.


מלבדו חותמים הדיינים רבי חיים במוהר"ר יחיאל ורבי יהודה ברבי אליעזר בארי. 


המקובל הא-לוקי רבי משה ב"ר מרדכי זכות, הרמ"ז [שפ"ה לערך – תנ"ח, 1625-1697)] – מגדולי הרבנים והמקובלים באיטליה ומבחירי פרשני הזוהר הקדוש. נולד באמשטרדם, היה תלמידו של רבי שאול מוטירה ואח"כ נסע לפולין ללמוד קבלה מרבי יצחק מפוזנא. בשנת ת"ה (1645) עבר לוונציה וכיהן שם כראש ישיבה גדולה לתורת הנגלה והנסתר. בהמשך למד את תורת האר"י מהשד"ר מצפת רבי בנימין הלוי, תלמיד מהרח"ו. משנת תל"ג (1673) כיהן כרב וכראש ישיבה גדולה במנטובה. תלמידי הישיבה דאגו להעתיק את כתבי האר"י הקדוש ולהפיץ את תורתו ואת מנהגיו. הרמ"ז חיבר פיוטים, ערך והוציא לאור ספרים רבים וחיבר עשרות ספרים בנגלה ובנסתר, ובהם: 'שו"ת הרמ"ז', 'אגרות הרמ"ז', 'קול הרמ"ז', 'מקדש מלך' ו'הדרת מלך' על הזוהר, ועוד.

רבי יהודה ב"ר אליעזר בריאל [ת"ג-תפ"ב, 1643-1722], "אביר הרועים" – תלמידו וחבר בית דינו של רבי משה זכות במנטובה. לאחר פטירת רבי משה זכות, מילא רבי יהודה בריאל את מקומו כאב"ד וכראש ישיבת מנטובה. העמיד תלמידים רבים, שהיו גדולי רבני איטליה בדור שאחריו, ובהם: רבי יצחק למפרונטי רבה של פרארה, רבי ישעיהו באסאן רבה של פדובה, רבי דוד פינצי מרבני מנטובה, רבי שמשון מורפורגו רבה של אנקונה ועוד. 

ניר מקופל. בלאי קל בשוליים, רחוק מכתב היד. סימני קיפול. נקב אחד במרכז הכיתוב, ללא פגיעה בטקסט. מצב טוב מאוד. 

מידות: 15 x 21 CM

מידות: 15 x 21 CM