English

פריט 89:

כנסת הגדולה, שאלוניקי, תקנ"ד. העותק המקובל האלוקי רבי חיים פלאג'י.

מחיר פתיחה: $1,000

הערכת מחיר: $2,000 - $3,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

עותק מיוחס! עותק הגה"ק המקובל הצדיק רבי חיים פלאג'י: ספר כנסת הגדולה, יורה דעה [ב], מאת הגאון רבי חיים בנבנשתי. שאלוניקי, תקנ"ד [1794].


ספר כנסת הגדולה, חלק יורה דעה [ב: סי' ס"ט-קע"ז], חיבור הלכתי חשוב מאת אחד מגדולי הפוסקים, רבי חיים בנבנשתי, החבי"ב. דפוס חיים אברהם ב"ר שבבתי נחמה וסעדי ב"ר יהודה הלוי אשכנזי, שאלוניקי, תקנ"ד [1794]. עם חתימת כתב יד קודשו של רבי חיים פלאג'י, החבי"ף.
על גודל מעלתם של הספר "כנסת הגדולה" ושל מחברו כתב רבינו חיד"א : "הרב הנזכר מאיר עיני גולה הוא בספרי כנסת הגדולה אשר נדפסו בשמונה חלקים, ובלעדו לא ירים איש מורה הוראה הבקי בדרכי הוראה והוא מיראי הוראה את ידו בשום הוראה עד שילך מהרה לבית הכנס"ת ויראה מה בפיו ומה ירמזון עיני חכמתו, ואחר צאתו מבית הכנסת בנחת רוח יערה יורה יורה".

[1], רמז דף, 28 ס"מ. בדף השער חתימת רבי חיים פלאג'י והקדשה לישיבת בית הילל. על גבי הכריכה באותיות מוזהבות "ישיבת בית הילל יב"ץ". בשולי דפים שני הערות קצרות בכתב יד.

רבי חיים פאלג'י, החבי"ף (תקמ"ח – תרכ"ח. 1788 – 1868) – מגדולי פוסקי ומקובלי יהדות המזרח בכל הדורות. נולד באיזמיר לאביו רבי יעקב. מצד אמו היה מצאצאי הראשון לציון רבי יוסף רפאל בן חיים חזן בעל ה"חקרי לב" ואף שימשו כנער צעיר ובבוא היום נסמך על ידו. בספרו 'צוואה מחיים' מעיד רבי חיים על שנותיו המוקדמות: "ומעיד אני עלי שמים וארץ, כי מיום דעתי עד יום היותי בן עשרים שנה הייתי שוקד על לימודי ביום ובלילה בלי שום ביטול". רבי חיים למד תורה גם אצל רבי פנחס די שיגורה. בשנת תקצ"ז נתמנה רבי חיים לאב בית הדין הגדול באיזמיר ובשנת תרט"ו נתמנה לכהן פאר כ"חכם באשי" של יהודי טורקיה. רבי חיים השאיר אחריו ברכה בעשרות חיבורים בכל מקצועות התורה.

ישיבת בית הילל – נוסדה באיזמיר על ידי "הגביר החכם המרומם אוהב את הצדקות… כבוד מורינו" אלעזר הילל ב"ר מנוח מבוקרשט.

כריכת חצי עור, כתמים, חורי עש, הדבקה בגב דף השער עם פגיעה באותיות בודדות, מצב טוב.