English

פריט 91:

איגרת בכתי"ק הדברי שמואל מסלאנימא ובחתימתו

מחיר פתיחה: $1,500

הערכת מחיר: $2,500 - $3,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב בכתיבת וחתימת יד קדשו של כקש"ת אדמו"ר הרה"ק רבי שמואל ויינברג מסלונים, בעל ה"דברי שמואל" – נכתב לחסידי סלונים בעניין אסיפת "מעות ארץ הקודש" עבור בני החבורה שבטבריה – מיר, לפני תרע"ה – לא נדפס


במכתב מספר ה"דברי שמואל" לחסידי סלונים על סדר מסעותיו המתוכננים לחודשים הקרובים עבור גביית "מעות ארץ הקודש". במכתב מבקש הדב"ש מהחסידים שישלחו בהקדם "קבלות" שהגיעו מהחסידים בטבריה, כי בלי זה קשה לו מאד לגייס כספים מהתורמים.

בשלהי מכתבו כותב הדב"ש: "אם אמרתי אספרה כמו גודל עומס התלאות מלוחץ דוחק פרנסת אנ"ש שיחי' ומגרעות אשר ניתן לשקלי הקודש א"א לבאר כי רבים הם… ". בהמשך המכתב מבקש הדב"ש מהחסידים: "בכל עת שבת אחים גם יחד יראו נא להזכרם לטובה לישועה ולפרנסה, ובכלל
תזכרוני ג"כ לטובה, למען אזכה לעמוד על המשמר לעמוד ולשרת ולעבוד עבודתי ועבודתם בעדם כל הימים לרבות מתוך רוב שמחה".

בסוף המכתב הוא כותב להם שמות של חסידים הזקוקים לרפואה.

כקש"ת אדמו"ר הרה"ק רבי שמואל וינברג מסלונים, בעל ה"דברי שמואל"
 (תר"י-תרע"ו), אוהבם של ישראל, נכדו ותלמידו המובהק של ה"יסוד העבודה" מסלונים. החל להנהיג את עדתו בערך בשנת תרמ"ד. הנהגתו הייתה מתוך אהבה והתמסרות עצומים לצאן מרעיתו שמשכם לעבודת ה' בחבלי עבותות אהבה. אחד מעיסוקיו המרכזיים היה חינוך והדרכה רוחנית וקירוב של צעירים ובני נוער והציל רבים מהם מרדת שחת. עסק מרבית ימיו בגיוס כספים עבור בני העליה של חסידי סלונים בטבריה. מפעל חייו הגדול של ה"דברי שמואל" היה הקמתה של ישיבת "אור תורה" בטבריה בשנת תר"ס, שעמדה בראשות תלמידו המובהק הגה"צ רבי משה קליערס אב"ד טבריה, בעל "תורת הארץ". היה ממייסדי ומקימי "אגודת ישראל" בשנת תרע"ב.

ה"דברי שמואל" הסתופף רבות בצל צדיקי וגדולי החסידות שבדורו. ה"דברי חיים" מצאנז הפליג פעם בשבחו של ה"דברי שמואל" ואמר עליו
שנשמה גבוהה כמותו לא הייתה בעולם כבר יותר משלש מאות שנה (רבי יצחק דוד לידר, בית דלי, מהדורת ירושלים תשס"ט, עמ' מט-נ). הגר"ח מבריסק אמר על ידיעת התורה שלו:
"יכולים אנו להעיד עליו שהוא בקי בש"ס בבלי וירושלמי ספרא ספרי ותוספתא" (רבי שמואל אהרן לידר, נטעי אש, עמ' תעא).

גליון מקופל (2 עמודים כתובים). 21 ס"מ. מצב טוב לאחר שיקום. קרע בסוף הדף הראשון. כתמים.