English

פריט 93:

מכתב מרגש מלא אמונה מהנתיבות שלום לחותנו הברכת אברהם

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר: $600 - $800

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב ארוך וחשוב, מלא אמונה וטללי תחי, עם תיאור מצב האימה בירושלים, שכתב הרה"ק הנתיבות שלום מסלונים אל חותנו הרה"ק הברכת אברהם מסלונים ששהה בטברי'. תש"ח לערך. 

המכתב ללא תאריך, מתאר את הפחד והאימה ואת ההפצצות בירושלים עיר הקודש, אולם מלא בדברי הרגעה לחותנו הגדול ולחמותו הרבנית הצדקת.

'ימים קודרים עוברים מתיחות ופחדים ועתיד מעורפל שאחריתה מי ישורנה. השי"ת ישמרנו בתוך כלל ישראל, לעבור הזמן בשלום. מפחד בלילות לא מסתובבים ברחובות. והתחילו כבר בנשק הסודי במאה שערים שאומרים תהלים למעלה מד' ימים ביום ובליה בלי הפסק וזה בדוק ומנוסה מימי עלמים. 

אני מוכרח להפסיק שקול היריות והפצצות מדהימים ונראים קרובים וא"א לרכז המחשבה , השי"ת ישמרנו ויצלינו מפגעי הזמן בתוך כלל ישראל.

המשך המכתב נכתב במוצאי שב"ק שמות, ושם מתאר שקצת יותר רגוע. 'אל תדאגו לשלומנו עד הנה עזרונו רחמיו ובודאי אל יטשנו'. 

[1] ניר שורות כתוב משני עבריו כולו בכתב יד הנתיבות שלום. סימני קיפול עם בלאי וקרעים על הקיפול. דיו דוהה קלות. מצב טוב.

מידות: 15 x 20 CM

מידות: 15 x 20 CM