English

פריט 94:

עותק הגה"ק רבי שמואל העליר מצפת. מנחת אליהו לבעל שבט מוסר, מהדו"ר

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר: $700 - $1,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר מנחת אליהו, מאת בעל "שבט המוסר" – שאלוניקי תקפ"ד – מהדורה ראשונה – העותק של הגה"צ רבי שמואל הלר רבה האשכנזי של צפת


חתימה בדף השער: "הק' שמואל העליר".

חתימה נוספת בדף השער: "אברהם שלמה בהרש"מ נ"י".

הגאון הצדיק רבי שמואל העליר (תקמ"ו-תרמ"ד) אב"ד צפת, גאון וחסיד. גדל בנעוריו בבית החוזה מלובלין, התברך מפי קדשו פעמים רבות, ואף זכה להיות מאוכלי שלחנו בליל הסדר. עלה בעצתו לארץ הקודש בשנות התק"ע. כיהן כרבה האשכנזי של צפת במשך ששים שנה. נודע כבקי עצום ברפואה ורוקחות, והביא רפואה ומזור ליהודי צפת.

[3], נח דף. 28 ס"מ. מצב בינוני. סימני עש. כתמים. שני הדפים הראשונים דבוקים זה בזה. כריכה חדשה.