English

פריט 97:

אבן משה, ווארשא תרי""ט, עם ההסכמה היחידה מהרה"ק מקאצק

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר: $700 - $1,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

אבן משה. הספר היחידי עם הסכמתו של הרה"ק השרף מקוצק. ניתנה בשנה האחרונה לימי חיותו. ווארשא, תרי"ט – 1859. 

ספר אבן משה, מתורתו של רבי משה בן רבי יעקב אהרן זצ"ל מבריסק, חידושים על התורה, נ"ך, על הש"ס והפוסקים, וכן מספר דרושים בענינים שונים. הובא לדפוס ע"י בנו רבי אליעזר. ווארשא, תרי"ט 1859.
הסכמתו היחידה בהחלט של הרה"ק מקאצק, שאף נתן מעות קדימה, יחד עם כל בניו וחתנו האבני נזר מסוכטשוב. הסכמת החידושי הרי"מ ונתינת מעות קדימה. 

ההסכמה ניתנה בשנתו האחרונה של הרה"ק מקאצק – תרי"ט, והספר הודפס אחר פטירתו, כשבראש ההסכמה הוא נזכר בברכת החיים 'שליט"א' ואילו בדף הפרענומעראנטן, בסוף ההדפסה, הוא נזכר בתואר 'הרב הגאון הק' זצוקל"ה'. 

רשימת נותני מעות קדימה – כוללת מגדולי צדיקי פולין ובראשם, הרבי מקאצק כאמור, בנו הרה"ק רבי דוד, הרה"ק רבי בנימין, חתנו הרה"ק האבני נזר. גם החידושי הרי"מ בין נותני מעות הקדימה. 

על הספר ניתנו הסכמות רבות מצדיקי פולין. רבי דובערוש מייזלש, רבי ישעי' מושקאט מפראגא, החידושי הרי"מ בשבתו בווארשא, רבי מאיר אויערבאך מקאליש ועוד. 
בראש הספר מתנוססת הסכמתו היחידה בעולם שנתן הרב הקדוש רבי מנחם מענדל מקאצק, בחתימת הק' צבי הירש טאמשאווער מבית הרב מקאצק שליט"א, הכותב בפקודת אדמו"ר הרב שיחי' לאוי"ט, ומציין כי הרבי אמר "כשיצא מבית הדפוס יקח ג"כ בעזה"י ספר אחד, פה קאצק ז' מנחם אב תרי"ח". 

[5], קיא, [11] דף. קרע בדף השער עם פגיעה במסגרת השער. נקב במרכז דף השער. נקבי עש.
כתמי זמן. כריכה חדשה.  מצב טוב מאוד.

מידות: 25 CM