English

פריט 98:

סביביו נשערה מאוד! איגרת ברכות קודש נדירה ומופלאה מהרה"ק רבי דוד מקאצק אל מחותנו צדיק עושה פלאות רבי יעקב ארי' מראדזימין

מחיר פתיחה: $5,000

הערכת מחיר: $10,000 - $12,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

סביביו נשערה מאוד! איגרת ברכות קודש, בברכת השנים, נדירה ומופלאה מהרה"ק רבי דוד מקאצק בן השרף הקדוש, אל מחותנו צדיק עושה פלאות הרה"ק רבי יעקב ארי' מראדזימין. קאצק תרכ"ח. 


כ-15 שורות, כולן בכתב ידו ובחתימתו. רבי דוד מקאצק לא כתב הרבה, האיגרת שלפנינו אפוא, מהשרידים המיוחדים ממעט כתבי ידיו הקדושות. 

המכתב פותח בתארים נכבדים ל'כבוד מחו' הרב הגדול הקדוש המפורסם בכל קצוי ארץ כבוד קדושת שמו מה' יענקל ארי' נ"י לאויש"ט. 

באותם שנים, היה זה אחר התקשרות הנישואין בין הרה"ק רבי צבי הירש מלומאז' בן הרה"ק רבי דוד מקאצק עם בת הרה"ק רבי שלמה דוד יהושע מראדזימין. 

מעניין כי הרבי כותב רק את השמות 'שלמה יהושע' בשם מחותנו, אם משום שכך היה הרגילות לכנותו או שמא הקפדה יתירה על שמות מחותנים שלא יהיו שווים. 

'בישראל כתוב בהם ותרועת מלך בו בו, שהשם יתברך חפץ בישראל מאוד ובימי ר"ה שהוא יום הדין כתוב יום תרועה יהי' לכם, שנעשה הכל רצון טוב [=תרועה, הוא לשון רעותא דליבא. רצון]

הרב הקדוש רבי דוד מקאצק, כותב בבקשה למחותנו צדיק עושה פלאות הרב הקדוש רבי יעקב ארי' מראדזימין, שהיה ידוע מאוד בכח תפילתו: 

ונא שיזכור אותי בימים נוראים לטובה אותנו וכל הנלווים אלינו שנוכל להתאמץ [?] ברצון טוב ובלב שלם, והנני לברכה בברכת שנה טובה ומתורה ויכתב [בספרן?] צדיקים לחיים ויאריך ימיו ושנותיו ויחדש כנשר נעוריו

אלו דברי מחותנו הדורש שלומו טובו וחפץ זכרונו עלינו לטובה

דוד בהרב הקדוש זללה"ה מקאצק.


ואומר שלום לבניו שי' ולכל הנלווים אליו ולבפרט לבנו הוא מחו' האברך המופלג והחסיד מו' שלמה יהושע נ"י ואברך בכתיבה וחתימה טובה כל בניי יחי' דו"ש ובפרט בני האברך המופלג מו' צבי הירשלי' יחי'. 


מעבר לדף, ציין הרה"ק מקאצק שוב את שמו של הרה"ק מראדזימין, וכתב עליו 'לידי' – שצריך לתת את המכתב והפיתקא בידיו הקדושות ממש. 

כמו כן, חתימת נכדם האדמו"ר רבי יחיאל מאיר מלומאז' בבני ברק. 


הרב הקדוש רבי דוד מקאצק [תקס"ט-תרל"ג] בכור בני הרה"ק השרף מקאצק. עוד הסתופף בצל הצדיקים בדור הקודם והיה תלמיד מובהק להרה"ק רבי שמחה בונים מפרשיסחא ולאביו הגדול. רבים מחסידי אביו החלו להסתופף בצילו אחר פטירת השרף. בנו הרה"ק רבי צבי הירש, נעשה לימים לחתנו של רבי שלמה דוד מראדזימין. שושלות פילוב, סוקולוב, לומאז' הן השושלות שיצאו מבית קאצק. 


הרב הקדוש עושה פלאות רבי יעקב אריה מראדזימין [תקנ"ב-תרל"ד] זקן צדיקי פולין בדורו. תלמיד מובהק להרה"ק הרבי מלובלין, הרה"ק מפרשיסחא ומוורקא. רעיו הקרובים היו הרה"ק מוורקא, השרף מקאצק והרה"ק החידושי הרי"מ. כל צדיקי דורו הרבו לשגר אליו פתקי דרחמי ומבקשים בעת צרתם והוא פעל מופת לרבבות שנהרו לחצרו ובכוח גזירותיו השפיע ישועות לעם בני ישראל באורח פלאי.

בדורנו, מבין צאצאי הצדיקים האלו ובנם הרה"ק רבי שלמה דוד יהושע, הנזכר באיגרת: כ"ק אדמו"ר מגור שליט"א וכ"ק אדמו"ר מאמשינוב שליט"א, הנקראים בשמו של הרה"ק מראדזימין. 

[1] ניר ללא שורות. סימני קיפול ניכרים. שאריות חותמת שעווה. בלאי וקרעים מסויימים. דהיית חלק מהכתב בשוליים, ניתן לקרוא כמעט את כל האיגרת. מצב טוב 

מידות: 17 x 21 CM

מידות: 17 x 21 CM